Sveriges lantbruksuniversitet

Zoologi

Zoologi är läran om djurriket efter biologiska riktlinjer. Här ingår zoofysiologi, morfologi, ornitologi och entomologi.


Det finns 105 sidor som är taggade med Zoologi:
lars_edenius.jpg

Lars Edenius, viltekologi med inriktning på klövvilt

Lars Edenius är samverkanslektor i viltekologi med inriktning på klövvilt. Han vill förbättra vilt- och fiskeförvaltningen tillsammans med samhället och näringen speciellt. Vårt mål är att förstå djurens ekologi och deras strukturerande ...

Örjan Johansson

Örjan Johansson

Forskare verksam på Grimsö Forskningsstation. Ansvarig för att utveckla och samordna fångst och sövning av vilda djur på Grimsö. Huvudsakligen verksam inom snöleopardforskning i Mongoliet. Forskning - Min forskning är framförallt inriktad ...

Totalfosfor, Tot-P/Total-P

Totalfosfor, Tot-P/Total-P

Kända problem i databaserna - Avvikande totalfosfornivåer har uppdagats för perioden januari 1991 - juni 1996. Avvikelsen har visats sannolikt vara ett absolut fel som har resulterat i en förhöjning på ca. 1,2 .g P/l (95%-igt konfidensintervall ...

Program Biologisk mångfald

Program Biologisk mångfald

SLU följer och analyserar situationen för biologisk mångfald. Kunskapen använder vi för att stödja arbetet med svenska miljökvalitetsmål och ge underlag för uppföljning av konventionen för biologisk mångfald, EU:s habitat- och fågeldirektiv ...

Laboratoriet för geokemi (Vattenkemiska laboratoriet)

Laboratoriet för geokemi (Vattenkemiska laboratoriet)

Laboratoriet arbetar med analys av sötvatten och datarapportering. Vi är sedan 1992 ackrediterade av SWEDAC för ett 40-tal olika analys­para­met­rar, samt provtagningar (ack.nr. 1208). Totalt drygt 150 000 ackrediterade och kvalitetssäkrade prover ...

Metaller i vatten med ICP-MS (tidigare AAS)

Metaller i vatten med ICP-MS (tidigare AAS)

Läs mer om olika metaller på Wikipedia Aluminium kan analyseras genom ett flertal olika analysmetoder. Läs mer i vår metodjämförelse. Kända problem i databaserna - Metallanalyserna sker i dagsläget på surgjorda ofiltrerade vattenprov, vilket ...

Aluminiumfraktionering med katjonbytare

Aluminiumfraktionering med katjonbytare

Metoden syftar till att uppskatta halten reaktivt aluminium (ofta benämnt labilt), vilket omfattar de aluminiumformer som anses vara de giftigaste. Dessa former utgörs i de flesta naturvatten framför allt av relativt svaga komplex mellan Al 3+ och ...

Fosfatfosfor, PO4-P

Fosfatfosfor, PO4-P

Läs mer om fosfor och fosfat på Wikipedia Metodjämförelse vid byte till Gallery Prov med halt under rapporteringsgränsen på Gallery-instrumentet (4.g/l) analyseras, om så önskas, även med autoanalysern som har enrapporteringsgräns på 1 .g/l. ...

Aluminium (Al) med AES

Aluminium (Al) med AES

Provet surgörs med HNO3. Kvantifieringen sker med emissionsspektro­skopi i ett plasmainstrument. Metoden mäter allt aluminium utom partiklar som är för stora för att hinna förgasas i plasmat. Läs mer om aluminium på Wikipedia Aluminium kan ...

Järn (Fe) och mangan (Mn) med ICP-AES

Järn (Fe) och mangan (Mn) med ICP-AES

Läs mer om järn och mangan på Wikipedia Kända problem i databaserna - Nuvarande mätmetod - Metoden upphörde i slutet av 2015. Prover tagna från och med januari 2016 analyseras med ICP-MS. Tidigare mätmetoder - 2000 10 - 2015 12 - Metod: ICP ...

Strontium (Sr) med ICP-AES

Strontium (Sr) med ICP-AES

Läs mer om strontium på Wikipedia Kända problem i databaserna - Nuvarande mätmetod - Metoden upphörde i slutet av 2015. Prover tagna från och med januari 2016 analyseras med ICP-MS. Tidigare mätmetod - 2014 06 - 2015-12 - Metod: ICP (Induktivt ...

Kisel, Si

Kisel, Si

Läs mer om kisel på Wikipedia Metodjämförelse vid byte till optisk ICP Kända problem i databaserna - Nuvarande mätmetod (induktivt kopplad plasma) - Från och med maj 2016 (gäller prov från och med januari 2016) - Metod: ICP-MS, SS-EN ISO 17294-2:2005 ...

Fler resultat:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9