Perinatal dödlighet hos laboratoriemöss

Senast ändrad: 26 januari 2024

Definitionen av perinatal dödlighet är att ungar dör inom den första veckan efter födseln, och de flesta dödsfall sker under de första dagarna. Ungdödlighet (ofta beskriven som att honor kannibaliserar sina ungar) är ett vanligt problem i uppfödningen av försöksmöss. Det är inte bara ett djurhälso- och djurvälfärdsproblem: eftersom ofta hela kullen går förlorad får det också konsekvenser för uppfödningens planering och logistik, och i slutändan måste ett större antal djur födas upp för att förse forskningen med möss.

Trots problemets omfattning finns nästan ingen forskning kring frågan. Faktum är att i de allra flesta fall är varken dödsorsak eller händelsekonsekvensen fram till att ungar dör kända. I experimentella studier har man funnit att ett antal faktorer påverkar ungarnas överlevnad: moderns utfodring och näringsstatus, infektioner, genotyp eller stam, kullens ordningsföljd och moderns stresskänslighet. Dessa faktorer har dock endast studerats i enstaka studier, med stora skillnader i försöksupplägg, vilket begränsar möjligheterna att dra generella slutsatser.

Vårt syfte är att öka kunskapen om modersbeteende och faktorer som påverkar ungöverlevnad hos laboratoriemöss. Mer specifikt avser vi att identifiera potentiella riskfaktorer kring ungdödlighet, och studera effekten av flera riskfaktorer. Vi kommer också att belysa frågan om ungarnas hälsa och överlevnad och hur den påverkas av olika inhysningssystem. En ökad kunskap om bakgrunden till ungdödlighet kan på sikt bidra till en bättre djurvälfärd och mer effektiv resursanvändning i uppfödningen av möss för forskning.

Projektet består av

  1. en detaljerad case-control studie av perinatal dödlighet genom videoobservationer av dräktiga honor
  2. en epidemiologisk studie av perinatal dödlighet
  3. en studie av modersbeteende och ungöverlevnad vid olika förutsättningar för bobyggnad

Foto: Musunge i en hand, en mus i bur och ett musbo. 

För mer information, kontakta oss gärna!

Projektdeltagare: Elin Weber, Anna Olsson, Bo Algers, Jan Hultgren
Finansiering: Fundação para a Ciência e a Tecnologia: Environmental enrichment for laboratory mice – ethological aspects and the effect on three animal models; Djurskyddsmyndigheten: Maternal behaviour in mice and pigs; Animal Welfare Institute: Observational study on factors affecting litter loss in laboratory mice; Jordbruksverket: Perinatal mortality in laboratory mice and the effect of varying nesting opportunity; Vetenskapsrådet: Epidemiology of perinatal mortality in laboratory mice.