Efterfrågedriven innovation för högre kvalitet på nöt- och lammkött

Senast ändrad: 07 maj 2024
Foto: Flera får på grönbete.

Bakgrund: Det pågår en intensiv debatt om vår köttkonsumtion och dess påverkan på hälsa och miljö. Producerat på rätt sätt kan djurhållning och dess produkter medföra stora värden för miljön och samhället. Det är stora skillnader i klimatutsläpp från köttproduktionen beroende på var i världen den sker och framför allt hur produktionskedjan fram till konsumtion är uppbyggd. Det är även stor skillnad på om ett djur bidragit till att bevara vårt kulturlandskap med biologisk mångfald på våra betesmarker, eller gett upphov till skövling av regnskog. Öresund-Kattegat-Skagerrak-området (ÖKS) har ett klimat som passar utmärkt för djurhållning (lämpligt för produktion av gräs), och många av de miljövärden vi uppskattar i landskapet är kopplade till mjölk- och köttproduktion, dvs. betande djur. Det handlar om öppna landskap, biologisk mångfald, en levande landsbygd och regional matkultur.

I ÖKS-området finns en stor andel av svensk och dansk nöt- och lammköttsproduktion. Branschen är viktig ur ett såväl ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. Antalet lantbruk med nötkreatur och får har dock minskat den senaste tiden och betesmarksarealen har under samma tid också krympt. Nöt- och lammköttsproduktionens kräftgång beror på en bristande lönsamhet.

Konsumenten är beredd att betala för etisk och sensorisk kvalitet. Idag får dock inte uppfödaren betalt utifrån dessa parametrar när han lämnar sitt djur till slakt, utan för andra parametrar som bara delvis är kopplade till detta. Det saknas incitament i kedjan för återkoppling (kund-slakt-uppfödare) för att uppfödare och slaktföretag bättre ska kunna möta efterfrågan ifrån olika kundgrupper, nationellt- och internationellt, och därigenom stärka sin konkurrenskraft och lönsamhet.

I dagsläget anses ätkvaliteten vara ojämn på det nöt- och lammkött som produceras i ÖKS-området. Det finns dessutom en stark konkurrens från importerat kött. Om vårt regionalt producerade kött ska kunna stå sig i konkurrensen måste konsumenten kunna lita på att köttet inte bara står för en hög produktionskvalitet, utan även för en hög och jämn ätkvalitet och etisk kvalitet.

•Efterfrågedriven innovation för högre kvalitet på nöt- och lammköttSyfte
Vi vill med detta projekt skapa bättre förutsättningar för köttproducenter, som förvaltar större delen av det öppna landskapets ekosystemtjänster, att jobba mer efterfrågedrivet än idag och därigenom utveckla sin lönsamhet och konkurrenskraft. Vi vill med projektet möta en utveckling där nöt- och lammköttsproduktionen i ÖKS-området höjer kvalitetsnivån på sina produkter, samtidigt som produktionen sker på ett hållbart sätt. Projektet kommer därför att fokusera på ätkvalitet och etisk kvalitet; etisk kvalitet handlar om hur djuret haft det i livet, vid slakten och om djuret transporterats långt, men omfattar också miljöpåverkan och klimatbelastning., och begreppet ätkvalitet, eller sensorisk kvalitet, innefattar de smakintryck maten ger, dess doft och konsistens men också dess utseende.

Projektet ska stimulera utveckling av köttprodukter med högre kvalitet och höga naturvärden. Detta kommer att utveckla företagandet kopplat till nöt- och lamköttsproduktion i regionen.

Fakta:

Projektdeltagare
Agroväst, JTI, SLU, Svenskt Kött, SP Food and Bioscience, Svenska Köttföretagen, Aarhus Universitet, SEGES, TI, Ökologisk Landsforening.

Finansiärer
INTERREG-ÖKS, Västra Götalandsregionen och ingående partners.

Publikationer