Fodertillgång och foderanvändning för mjölkkor i agropastorala system i sydvästra Uganda

Senast ändrad: 21 september 2020
Två betande kor i Uganda. Foto.

Detta projekt är avslutat.

Mjölkproduktionen i sydvästra delen av Uganda påverkas, liksom annan jordbruksproduktion i landet, av en allt mer ökande befolkningsmängd och därmed ökat behov av livsmedel. Många gårdar har börjat med uppfödning av korsningar mellan Ankole och Holstein Friesian kor, som producerar mer mjölk än de lokala raserna. Men, detta område i Uganda har en bimodal regnperiod med två omfattande torrperioder då betestillgången blir mycket begränsad, vilket får negativa effekter på produktionsresultatet för dessa korsningsdjur. För att försäkra sig om ett bra produktionsresultat även under torrperioder behöver man utveckla de lokala foderresurserna.

Målet med detta projekt var att bedöma fodertillgång och foderanvändning på gårdsnivå, att bedöma påverkan av säsongsvariationer i fodertillgång på mjölkproduktionen hos korsningsraser och att utvärdera effekten på mjölkavkastning vid tillskottsutfodring av kor på bete. Data har samlats in från en studie med 75 mjölkgårdar i sex olika områden i Kiruhura distriktet, en studie med 10 gårdar och en tredje studie med utfodringsförsök på två gårdar där betande nötkreatur tillskottsutfodrats med hö och kraftfoder.

Preliminära resultat visar att det huvudsakliga fodermedlet för mjölkproduktionen är naturbete. Managementåtgärder som stängsling, fållindelning och buskröjning är viktigt, men tillämpas inte i så hög utsträckning på gårdarna, vilket leder till betesbrist under torrperioderna. Dessutom har de flesta gårdar en väldigt hög djurtäthet vilket gör det ännu svårare för korna att tillgodose sitt dagliga näringsbehov.

Doktorand:

Mary Tibezinda

Handledare:

Ewa Wredle, SLU

Huvudhandledare:

Denis Mpairwe, Makerere universitetet


Kontaktinformation