Hur påverkas ungnöt av att övernatta på slakteriet?

Senast ändrad: 26 januari 2024
Foto: Ett kohuvud tittar rakt på dig.

En ökande andel slaktdjur övernattar på slakteriet före slakt. Samtidigt finns det en uppfattning hos många nötköttsproducenter i Sverige om att ungnöt som övernattar på slakteriet har en lägre slaktvikt än djur som slaktas på ankomstdagen. Om det är så generellt, betyder det att producenterna får ut mindre pengar för djur som övernattar än för de som slaktas på ankomstdagen. Övernattning medför således både sämre lönsamhet för uppfödaren och ett sämre utnyttjande av resurser för slakterierna eftersom man får ut mindre kött per djur. Syftet med studierna är att ta reda på om djur som övernattat på slakteriet får en lägre slaktvikt än om de slaktas på ankomstdagen och om det påverkar köttkvaliteten.

Studie 1
Data har insamlats från såväl slaktungnöt från Götala nöt- och lammköttscentrum som från en kommersiell gård med slaktnöt. Av dessa har drygt hälften övernattats före slakt och hälften har slaktats på ankomstdagen. Resultaten visar att när djurens slaktvikt jämförs med levandevikten före transport från gården, minskar slaktutbytet (slaktvikt/levandevikt x 100) för ungnöt som övernattar. Ett slaktungnöt som skulle ha vägt 300 kg slaktad på ankomstdagen väger således endast lite drygt 290 kg slaktad efter övernattning.

Studie 2
För att verifiera resultaten från studie 1 genomförs nu en studie där vi undersöker övernattningens inverkan både på djurvälfärd och köttkvalitet. I projektet använder vi oss dels av uppgifter från djur som föds upp på SLUs forskningsstation Götala nöt- och lammköttscentrum utanför Skara, dels av data från ett kommersiellt slakteri. På Götala nöt- och lammköttscentrum föds 66 stutar av mjölkras upp fram till slakt. Alla djuren kommer att transporteras samma sträcka till samma slakteri men hälften kommer att slaktas på ankomstdagen och hälften kommer att slaktas nästföljande dag. Vid slakt i samband med avblodning tas blodprov för att få bild av djurens stressnivå i samband med slakt. Vi tittar på slaktutbyte samt tar ut köttprov för att undersöka den teknologiska köttkvaliteten.

Från slakteriet får vi tillgång till en stor mängd slaktdata från nötslakten där information om ålder, slaktvikt och klassning finns att tillgå. Vi kan här även få information om transportlängd från gård till slakteri genom ett nu redan pågående projekt där Linköpings universitet och slakteriet samverkar. På så vis kan vi jämföra slaktvikter mellan olika grupper och med hjälp av statistiska metoder utvärdera om transporttid och övernattning har någon effekt på slaktvikten.