Länken mellan positiv djurvälfärd tidigt i livet och ett gott immunförsvar hos mjölkkor

Senast ändrad: 26 januari 2024
Foto: En brun och en svart kalv med gula nummerlappar i öronen står på ett spaltgolv och tittar på dig.

I dagens mjölkproduktion separeras kalven oftast från modern kort efter födseln, och växer upp isolerad fram till avvänjning. Kalven går därmed miste om de positiva effekter som socialt samspel förmodas ge, med försämrad hälsa och välfärd som följd.

I detta projekt undersöker vi hur vi kan optimera den sociala livsmiljön hos kalvar som senare ska bli mjölkkor, för att förstärka deras immunförsvar och beredskap att hantera utmaningar i framtiden. Positiva sociala interaktioner med fysisk beröring triggar frisättningen av oxytocin, vars mekanismer antas hänga samman med ett förbättrat immunförsvar. De specifika målen är:

  • Att undersöka hur taktil stimulans påverkar frisättningen av oxytocin, och vilken roll detta hormon har i förmedlingen av neuroendokrin och immunologisk kapacitet.
  • Att undersöka hur den tidiga sociala miljön påverkar kalvars immunkapacitet, stress och beteende.
  • Att undersöka de långsiktiga effekterna av olika uppfödningsstrategier på hälsa, produktion och social förmåga hos mjölkkor.

Projektet innebär en innovativ förening av djurvälfärd och immunologi och bygger på ett samarbete mellan forskare vid SLU i Sverige, universitetet i Wageningen, Nederländerna, och Teagasc, Irland. Projektet finansieras av Formas och är en del av Excellenscentrum för djurvälfärd.

Kontakt: Daiana de Oliveira

Publikationer

Wenker, M.L., van Reenen, C.G., de Oliveira, D., McCrea. K., Verwer, C.M., Bokkers, E.A.M., 2021. Calf-directed affiliative behaviour of dairy cows in two types of cow-calf contact systems. Applied Animal Behaviour Science
Volume 243, October 2021, 105461.