Nationellt register över sjöprovfisken – NORS

Senast ändrad: 01 september 2020

Provfisken med nät som består av flera olika maskstorlekar är den vanligaste metoden för att undersöka fisksamhällenas status och utveckling i sjöar. Denna databas omfattar provfisken i tusentals sjöar i hela landet, från 1950-talet och framåt. Alla data är fria för nedladdning.

Resultat från provfisken i sjöar samlas i den nationella databasen NORS (nätprovfisken). Inrapporterade resultat kvalitetssäkras, lagras och distribueras gratis till beställare. Resultaten ligger till grund för bedömning av ekologisk status, uppföljning av miljö- och resursövervakning, fiskevårdsåtgärder, kalkning, byggande av fiskvägar, biotoprestaurering med mera.

Resultaten har även vetenskapligt värde och har använts i ett antal övergripande publikationer och sammanställningar. Det stora flertalet av undersökningarna har utförts inom ramen för SLU:s datavärdskap för fisk, på uppdrag av HaV, men även många andra undersökningar rapporteras in och bidrar mycket till databasernas användbarhet. NORS innehåller resultat från 8 200 nätprovfisken i 3600 sjöar.

Relaterade sidor: