Alnarps landskapslaboratorium

Senast ändrad: 12 april 2024

Alnarps landskapslaboratorium omfattar cirka 20 hektar mark som består av skogsbestånd och bryn, väg- och läplanteringar, ängsmark, våtmarker och vatten för experimentell design, konstruktion och skötsel av vegetation och landskap.

Alnarps landskapslaboratorium omfattar ca 20 hektar mark som består av skogsbestånd och bryn, väg- och läplanteringar, ängsmark, våtmarker och vatten som anlagts och planterats i direkt anslutning till Alnarps campus från 1982 och framåt. Här studeras och demonstreras landskapsberikande åtgärder och dynamisk vegetationsdesign för tätortsnära skog, jordbruksmark, park, trädgård och vägmiljöer i full skala. Syftet är i första hand att undersöka och visa hur produktions-, rekreativa- och ekologiska värden kan samexistera och berika varandra. Med sitt fokus på anläggning av nya landskapselement och landskapskaraktärer är Alnarps landskapslaboratorium unikt i Sverige. Det tättbefolkade närområdets rekreativa värden förbättras kontinuerligt, samtidigt som studenter, lärare och forskare erbjuds ett fältlaboratorium för såväl långsiktig uppföljning som tidsavgränsade experiment, workshops och utomhusbaserat lärande. För närvarande är laboratoriet plats för ett antal forskningsprojekt varav brynstudier, färgupplevelser i skogsmiljö samt dynamik och interaktion mellan lignoser i olika skogsbestånd, kan nämnas.

Laboratoriet besöks årligen av mellan 20–40 grupper från nationella såväl som internationella universitet, institutioner, förvaltningar och företag och har haft stor betydelse för park- och rekreationsmiljöutveckling i Sverige under tjugohundratalet. Alnarps landskapslaboratorium ingår i ett nätverk av landskapslaboratorier i bland annat Sverige, Danmark, Tyskland, Frankrike, Schweitz och England. Vi är mycket intresserade av ett utvidgat nätverk och nya samarbeten kring vegetations-, rekreations- och konstnärligt inriktad forskning liksom kring utomhusbaserat och praktikinriktat lärande.

Relaterade sidor: