Institutioner vid LTV-fakulteten

Senast ändrad: 09 januari 2024

Verksamheten inom fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap är organiserad i sex institutioner.

Biosystem och teknologi

Institutionen för biosystem och teknologi har sin verksamhet fokuserad inom hortikultur, jordbruksvetenskap, teknik och tillämpad statistik. Vi utforskar interaktionerna mellan mark, växter, djur, miljö, klimat och människor i system för hållbar produktion av säker mat och förnyelsebara råvaror. Frågeställningarna inom undervisning och forskning kretsar kring hållbart och effektivt utnyttjande av begränsade resurser vid produktion i trädgård, på åker och i stall.

Landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Institutionen arbetar med forskning, utbildning och samverkan inom alla typer av landskap och särskilt med inriktning på mångfunktionella och dynamiska landskap och dess betydelse och användning för människan.
Vårt arbete är tvärvetenskapligt och bidrar till de kunskaper som formar det hållbara landskapet, staden och samhället. Inom institutionen bedrivs både forskning och undervisning som berör planering, design, byggande och förvaltning av stadens utemiljöer, samt vård av landskap för boende, rekreation och flerbruk. Kulturarv och bevarandet av kulturväxter är också en central del av verksamheten bland annat genom Programmet för odlad mångfald.

Inom institutionen arbetar 80-90 medarbetare, varav ett 10-tal doktorander, där de flesta bedriver både undervisning och forskning.

Människa och samhälle

Institutionen ansvarar för utbildning i företagsekonomi, arbetsvetenskap och miljöpsykologiskt inriktad landskapsarkitektur. Forskningen inom institutionen bedrivs ofta i ett gränsland mellan samhälls- och naturvetenskap och kan handla om arbetsmiljö, beteende, upplevelse, landskapsarkitektur, hälsa, attityder, preferenser, företagande, konsumentbeteende, perception, motorisk utveckling, ledarskap m.m.

Avdelningen för landskapsarkitektur

(institutionen för Stad och land)

Vid institutionen bedrivs utbildning och forskning vid avdelningarna för: landsbygdsutveckling, landskapsarkitektur och miljökommunikation. Här finns också det nationella centret för naturvägledning (CNV) och Sidas Helpdesk för miljö och klimatförändringar. Det är avdelningen för landskapsarkitektur som är knuten till LTV-fakulteten.

Växtförädling

Vi arbetar med forskning och undervisning som rör den genetiska variationen hos våra trädgårds- och jordbruksväxter och hur nya egenskaper kan utnyttjas i växtförädling, odling och industriell produktion. Vår verksamhet bedrivs i Alnarp och Balsgård och vi undervisar inom både grund- och forskarutbildning.  

Växtskyddsbiologi

Institutionen för växtskyddsbiologi utgörs av ett 70-tal medarbetare, fördelade på tre avdelningar: Integrerat växtskydd, Kemisk ekologi och Resistensbiologi. Miljön har en stark internationell prägel, med samarbetsprojekt över hela världen.

Ett långsiktigt mål för vår forskning är att bidra till utveckling av ökad och hållbar produktion inom jordbruk, trädgård och skog. Världsledande forskning bedrivs inom kemisk ekologi och sinnesbiologi, vilket bl.a. bekräftas av att forskargruppen erhöll SLUs enda Linné-stöd 2006. Framgångsrik forskning bedrivs också inom resistensbiologi, nematologi och integrerat växtskydd.


Kontaktinformation

Anette Neldestam Larsson, kommunikatör
Kommunikationsavdelningen, SLU Alnarp
anette.neldestam@slu.se, 040-41 50 04, 0708-47 07 37