Ur SLU:s kunskapsbank

Tre av tio skogsägare vill satsa på annat än virke

Senast ändrad: 04 januari 2023

Allt färre privata skogsägare är beroende av inkomsterna från sitt skogsbruk, men virkesintäkten är ändå ett av de viktigaste skälen för att äga skog. Det visar en enkätundersökning som Future Forests har gjort hos skogsägare i Västerbottens och Västernorrlands län. Samtidigt är intresset högt för andra nyttigheter – tre av tio prioriterar andra mål än virkesproduktion.

svampplockning

Sju av tio skogsägare ser virkesproduktion som den viktigaste nyttigheten att utveckla, men för många är också andra nyttigheter viktiga. Foto: Mats Wilhelm.

Skogen har under lång tid varit viktig för den svenska välfärden och har en given plats i den så kallade folksjälen.  Skogens roll för sysselsättningen har visserligen minskat, men den har fortfarande stor betydelse för välfärden på andra sätt. Exempel är skogens förmåga att ta upp koldioxid, råvarans potential att bli förnybar energi och skogens betydelse för rekreation.

Tidigare generationers skogsägare var oftast jordbrukare med skogsbruk som komplement.  Dagens skogsägare finns inom nästan alla yrkes- och samhällsgrupper, och för de flesta är skogsinkomsterna bara en sidoinkomst. Syftet med skogsägandet behöver därför inte alltid vara ekonomiskt. Det finns många exempel på andra mål:

  • att hålla kontakt med sin hembygd
  • att föra skogsägartraditionen vidare inom familjen
  • att använda skogen för jakt
  • att skapa en trivsam miljö kring en bostad eller ett fritidshus.

Den förändrade ägarstrukturen har gjort det svårare att analysera vad skogsägarna som grupp vill och eftersträvar, men det är ändå ett viktigt forskningsfält med tanke på skogens stora betydelse.

Enkätundersökning till skogsägare

Detta är bakgrunden till en enkätundersökning som Future Forests genomförde 2007 bland privata skogsägare i Västerbottens och Västernorrlands län. Utgångspunkten var att studera vad som skiljer en skogsägare som prioriterar virkesproduktion från en som i stället prioriterar andra nyttigheter från skogen.

Från en lista fick de tillfrågade markera upp till tre skäl som de ansåg vara de viktigaste för att äga skog. De fick också svara på vilken nyttighet de i första hand skulle vilja investera tid eller pengar i för att förbättra.

Traditionen viktig

De flesta skogsägare har flera målsättningar med sitt skogsbruk. Den allra vanligaste målsättningen visade sig vara att föra traditionen att äga och förvalta skog vidare i familjen. En stor andel av de tillfrågade tyckte också att inkomsten från skogen är ett viktigt mål.

Alternativa nyttigheter ser ut att öka

När det gäller vilka nyttigheter som ska förbättras tycker sju av tio att en ökad virkestillväxt är viktigast. Tre av tio väljer alltså att prioritera någon av de andra nyttigheterna eller är nöjda med sin skog som den är. Detta är ingen liten grupp och den är sannolikt långsamt växande.

Detaljerade studier av ”alternativgruppen” visar att kvinnliga skogsägare i högre utsträckning prioriterar rekreation, biodiversitet och estetiska värden framför virkestillväxt. Studierna visar också att intresset för att prioritera rekreation – eller att inte vilja ändra på något i sin skog – ökar med skogsägarens ålder.

Antalet ägare till en fastighet har också betydelse; när ägarna är flera ökar även intresset för jaktmöjligheter och biodiversitet. Å andra sidan: om fastigheten är stor och varje delägare har ett större skogsinnehav minskar sannolikheten för att de alternativa prioriteringarna ska komma före virkestillväxten.

Totalt sett kan vi konstatera att den ekonomiska avkastningen fortfarande är skogsägarnas huvudintresse, men att intresset för de alternativa nyttigheterna ser ut att öka i takt med ökat samägande och en åldrande skogsägarkår. En eventuell ökning av antalet kvinnliga skogsägare kommer sannolikt också att påverka målen med skogsbruket.

diagram vilken skogsegenskap är mest intressant att utveckla?

Vilken skogsegenskap är mest intressant att utveckla? 71 % svarar virke, 15 % tycker att skogen är bra som den är. De resterande 14 % vill satsa på jakt, rekreation och friluftsliv, mångfald och skogens estetiska kvaliteter.

Referens

Andersson, M., Boman, M. och Gong, P.  Vad vill skogsägaren satsa på? Fakta Skog nr 10, 2013.

/ Text Mats Andersson, Mattias Boman och Peichen Gong

Artikeln är ett utdrag ur Future Forests Rapport 2014:4


Kontaktinformation