Ur SLU:s kunskapsbank

Mer träd och minskad vegetationstäckning

Senast ändrad: 05 mars 2024
Blåbär. Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU.

2017 års officiella statistik från Riksskogstaxeringen visar att Sveriges skogar blir allt tätare och virkesrikare.

Samtidigt har vegetationstäckningen av såväl bottenskiktsarter (mossor och lavar) som fältskiktsarter (kärlväxter) minskat med 10 respektive 20 procent sedan 1999. Som exempel har täckningen av blåbärsris minskat med 25 procent.

– Minskningen i vegetationstäckning skulle kunna förklaras av trenden mot ökad andel gran och allt tätare skogar. Det skulle också kunna vara en effekt av klimatförändringen. Data finns för detta så det går att undersöka närmare, berättar Johan Stendahl, författare till temaavsnittet om skogsmarkens kolförråd i publikationen Skogdata 2017.

Baserat på Markinventeringens data visar temaavsnittet att det finns stora mängder kol i svensk skogsmark. Kolförrådet varierar inom markprofilen, med trädbeståndets utveckling och mellan olika platser och regioner. Det finns bland annat en kraftig gradient i förrådets storlek från södra till norra Sverige, med mer kol lagrad i marken i söder.

– Kunskapen om kolförrådets storlek och variation är viktig när vi ska ta fram strategier för hur man långsiktigt ska sköta skogarna ur ett klimatperspektiv, säger Johan Stendahl.

Året Skogsdata presenterar även nya uppgifter om bärproduktionen i Sverige. Under år 2016 producerades det exempelvis 639 miljoner kilo blåbär i våra skogar. Det motsvarar drygt 60 kg per invånare.