Skogsdata

Senast ändrad: 20 maj 2024

Den årligen utgivna publikationen Skogsdata presenterar aktuella uppgifter om de svenska skogarna. Dessutom behandlas ett aktuellt tema i varje utgåva. Skogsdata ingår i Sveriges officiella statistik.

SOS-logga

Ladda ner Skogsdata

Skogsdata tillgängligt för nedladdning i pdf-format samt äldre statistik (1923-29, 1938-52) i form av excel-filer eller skannade dokument (Tabellbilaga SOU 1932:26)

  År    Tema 
  2023  

Gammal skog enligt miljömålsdefinitionen

  2022  

Den formellt skyddade skogen 

  2021  

Fjällskogen

  2020  

Den döda veden

  2019  

Skogens struktur

  2018  

Riksskogstaxeringens kvalitetssäkringsarbete

  2017  

Skogsmarkens kolförråd (Errata 2017-06-22)

  2016
 

Skogen då, nu och i framtiden

  2015  

Riksskogstaxeringens permanenta provytor

  2014   Biologisk mångfald (Errata 2020-08-17)
  2013  

Olika mått på skogens ålder och trädslagssammansättning

  2012   Skogsodling, skogsvård och avverkning
  2011   Fält- och bottenskiktsvegetation i Sveriges skogar
  2010   Contortatall i Sverige
  2009   Tätortsnära skog
  2008   Skogens roll för klimatet
  2007   Skador på skog
  2006   Skyddade skogar i Sverige
  2005   Skogstillståndet ur ett produktionsperspektiv
  2004   Föryngringar
  2003   Skogens struktur
  2002   Ungskogar
  2001   Skogens ålder
  2000   Tillväxt och avgång
  1938-52   Excelfil med vissa tabeller från RT 1938-1952
  1923-29   Inskannad tabellbilaga RT 1923-1929 (SOU 1932:26)
  1923-29   Excelfil med vissa tabeller från RT 1923-1929 (SOU 1932:26)

Beställ den tryckta publikationen Skogsdata

Tryckta versioner av Skogsdata kan beställas via beställningsformulär nedan. Priset är f.n. 250kr inklusive porto per kopia. 

Beställ den tryckta publikationen Skogsdata