Skogsdata

Senast ändrad: 13 maj 2022

Den årligen utgivna publikationen Skogsdata presenterar aktuella uppgifter om de svenska skogarna. Dessutom behandlas ett aktuellt tema i varje utgåva. Skogsdata ingår i Sveriges officiella statistik.

SOS-logga

Ladda ner Skogsdata

Skogsdata tillgängligt för nedladdning i pdf-format samt äldre statistik (1923-29, 1938-52) i form av excel-filer eller skannade dokument (Tabellbilaga SOU 1932:26)

  År    Tema 
  2021  

Fjällskogen

  2020  

Den döda veden

  2019  

Skogens struktur

  2018  

Riksskogstaxeringens kvalitetssäkringsarbete

  2017  

Skogsmarkens kolförråd (Errata 2017-06-22)

  2016
 

Skogen då, nu och i framtiden

  2015  

Riksskogstaxeringens permanenta provytor

  2014   Biologisk mångfald (Errata 2020-08-17)
  2013  

Olika mått på skogens ålder och trädslagssammansättning

  2012   Skogsodling, skogsvård och avverkning
  2011   Fält- och bottenskiktsvegetation i Sveriges skogar
  2010   Contortatall i Sverige
  2009   Tätortsnära skog
  2008   Skogens roll för klimatet
  2007   Skador på skog
  2006   Skyddade skogar i Sverige
  2005   Skogstillståndet ur ett produktionsperspektiv
  2004   Föryngringar
  2003   Skogens struktur
  2002   Ungskogar
  2001   Skogens ålder
  2000   Tillväxt och avgång
  1938-52   Excelfil med vissa tabeller från RT 1938-1952
  1923-29   Inskannad tabellbilaga RT 1923-1929 (SOU 1932:26)
  1923-29   Excelfil med vissa tabeller från RT 1923-1929 (SOU 1932:26)

Beställ den tryckta publikationen Skogsdata

Tryckta versioner av Skogsdata kan beställas via beställningsformulär nedan. Priset är f.n. 250kr inklusive porto per kopia. 

Beställ den tryckta publikationen Skogsdata


Kontaktinformation

Per Nilsson, Redovisningsansvarig vid Riksskogstaxeringen Per Nilsson, Redovisningsansvarig
Riksskogstaxeringen, SLU
per.nilsson@slu.se
090-786 8472