Ur SLU:s kunskapsbank

Uppdaterad kontrollstrategi mot spolmask hos höns

Senast ändrad: 08 april 2024

Spolmasken Ascaridia galli är idag ett vanligt problem hos värphöns. Parasiten påverkar fåglarnas hälsa och produktivitet och hållbar parasitkontroll är därför en nyckelfråga i denna produktion.

I en studie utvärderade vi effekten av en ny riktad behandlingsstrategi med syfte att optimera användningen av avmaskningsmedel. Strategin innebär att följa flocken från tidigt skede och avmaska vid behov när parasitägg påvisas. Träckprov samlades in från åtta värphönsflockar och infektionsnivån undersöktes, från 7–13 veckor efter insättningen och därefter varannan vecka.

Representativa träckprov samlades från hönshusens gödselband och djurägarna uppmanades att behandla flocken när 200 parasitägg noterades per gram avföring (EPG). Det högsta initiala värdet var 6 700 EPG elva veckor efter insättningen och det lägsta var 50 EPG åtta veckor efter insättning. Samtliga flockar återinfekterades, ibland redan fem veckor efter avmaskningen men i vissa fall dröjde det upp till 22 veckor.

Resultaten tyder på att övervakningen av A. galli bör starta runt sju veckor efter insättning och upprepas var åttonde vecka tills hönsen är 50 veckor gamla. Avmaskning bör endast göras om måttliga till höga infektionsnivåer observeras. Behandlingen kan därefter upprepas var åttonde vecka utan analys av nya träckprov.

Våra resultat ger praktiskt stöd till veterinärer och äggproducenter i hanteringen av parasitinfektion hos värphöns.

Länk till artikeln

Implementation of a targeted treatment strategy for the sustainable control of Ascaridia galli infections in laying hens - Tarbiat - 2022 - Veterinary Record Open - Wiley Online Library

Referens

Tarbiat B, Jansson DS, Höglund J. 2022. Implementation of a targeted treatment strategy for the sustainable control of Ascaridia galli infections in laying hens. Veterinary Record Open 9 (1) e37.https://doi.org/10.1002/vro2.37


Kontaktinformation

Behdad Tarbiat, Forskare
Institutionen för husdjurens biovetenskaper; Enheten för parasitologi, SLU
E-post: behdad.tarbiat@slu.se