Ur SLU:s kunskapsbank

Noro- och nebovirus vanliga hos svenska kalvar

Senast ändrad: 11 september 2023
Kalvar i en box med halm.

Tarminfektioner utgör den vanligaste orsaken till sjukdom och dödsfall hos unga kalvar. För att förebygga detta behövs diagnostik och kunskap om riskfaktorer för smitta.

Bovint norovirus och nebovirus är två typer av calicivirus, små RNA-virus. Bovint norovirus liknar de norovirus som orsakar vinterkräksjuka, men nötkreaturens norovirus smittar inte till människor. Dessa virusinfektioner undersöks inte rutinmässigt vid problem med diarré hos kalvar och därför är kunskapen om deras betydelse i svenska besättningar liten.

I en studie vid SLU undersöktes förekomsten av bovint norovirus och nebovirus hos kalvar i mjölkbesättningar i utvalda områden från Skåne till Västernorrland. Infektionerna visade sig vara vanligt förekommande; bovint norovirus påvisades i 48 % av besättningarna och nebovirus i 16 %. Bovint norovirus påvisades hos yngre kalvar (medianålder 7 dagar) jämfört med nebovirus (21 dagar).

Riskfaktorer för infektion undersöktes via en enkät om besättningarnas djurhållning och olika skötselfaktorer. En riskfaktor som identifierades för infektion med bovint norovirus var att besättningen hade ett större antal mjölkutfordrade kalvar vid provtagningstillfället. En friskfaktor var rutiner för att ge råmjölk med flaska till nyfödda kalvar.

Länk till artikeln 

https://doi.org/10.3390/dairy3010011

Data från studien är fritt tillgängliga via SLU:s e-arkiv DSpace.

Referens

Tråvén M, Axén C, Svensson A, Björkman C, Emanuelson U. 2022. Prevalence of bovine norovirus and nebovirus and risk factors of infection in Swedish dairy herds. Dairy 3, 137–147.


Kontaktinformation

Madeleine Tråvén, universitetslektor
Institutionen för kliniska vetenskaper, enheten för idisslarmedicin, SLU
madeleine.traven@slu.se, 018-67 17 82