Ur SLU:s kunskapsbank

Betande gotlandsruss gynnar biologisk mångfald

Senast ändrad: 26 augusti 2019

Trots internationella överenskommelser och nationella åtgärder minskar den biologiska mångfalden i Sverige och många andra delar av världen. I Sverige är en stor del av odlingslandskapets mångfald knuten till naturbetesmark. Dessa marker har i stor utsträckning vuxit igen eller planterats med skog i samband med jord- och skogsbrukets förändring de senaste hundra åren.

För att bevara den biologiska mångfalden samtidigt som näringen utvecklas och lönsamheten tryggas måste vi hitta nya former av djurhållning.

I en studie på SLUs mark utanför Uppsala undersöktes hur bete med gotlandsruss påverkar den biologiska mångfalden. Vi ville också undersöka om russen klarar att hållas på åretruntbete utan utfodring. Gotlandsrusset är en lantras som minskat i antal under lång tid och ett bidragande motiv till studien var att finna en funktion för denna uråldriga hästras.

I den första delen av projektet studerades hur russens bete påverkar den marknära vegetationen samt pollinerande insekter (fjärilar och humlor). Resultaten visar att hästarnas bete förändrade växtsammansättningen, hindrade förlusten av växtrikedom och gynnade förekomsten av födosökande och vilande fjärilar och humlor. Antalet pollinerande insekter ökade med växtrikedomen. Slutsatsen är att denna typ av hästhållning kan bidra till ökad biologisk mångfald, vilket skapar möjligheter till diversifiering inom de areella näringarna.

Referens

Garrido P, Mårell A, Öckinger E, Skarin A, Jansson A, Thulin C-G. 2019. Experimental rewilding enhances grassland functional composition and pollinator habitat use. Journal of Applied Ecology 56 (4), 946-955

Länkar

Vetenskaplig artikel https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1365-2664.13338

Populärvetenskaplig version (engelska) https://appliedecologistsblog.com/2019/04/05/horse-grazing-restores-plant-diversity-and-pollinator-habitat-use/