Sveriges lantbruksuniversitet

Fisk- och akvakulturforskning

Här ingår fiskodling, genetik, avel, fiskpopulationsbiologi och fisketologi. Akvakultur eller vattenbruk är en form av naturbruk där människan odlar organismer i vatten, vanligtvis i havet eller i bassänger. Det som odlas är till exempel fisk, skaldjur, alger eller vattenväxter, vilka används som till exempel livsmedel.


Det finns 598 sidor som är taggade med Fisk- och akvakulturforskning:

Musslor i Mälaren

SLU Aqua har genomfört ett projekt om medborgarforskning och musslor i Mälaren tillsammans med Naturskolan i Sigtuna och Centralskolan i Märsta. Vi utvecklade och testade metoder för att snabbt och

Hållbart fiske

Hållbart fiske

Vi på SLU Aqua vill att kommande generationer ska kunna fiska på starka och friska bestånd av fisk och skaldjur. Vi utvecklar metoder, modeller och verktyg för att uppskatta och utvärdera effekterna

Ekosystem och miljö

Ekosystem och miljö

Den kunskap vi på SLU Aqua tar fram om ekosystemen i våra vatten kan användas direkt i förvaltningen av hav, sjöar och vattendrag. Därför är också vår forskning sammanflätad med vår miljöövervakning

Interaktioner mellan torsk och skrubbskädda

I Östersjön finns en stor kunskapsbrist om ekologiska interaktioner mellan de två kommersiellt viktiga bottenlevande fiskarterna torsk och skrubbskädda. BENTHFISH-projektet på SLU Aqua undersöker

SLU Vattenforum

SLU Vattenforum

Vatten är livsviktigt. På SLU arbetar över 400 forskare och experter med vattenfrågor, från källa till hav. Vi bidrar med kunskap för att nå de globala hållbarhetsmålen i frågor som rör

Filmer om vatten

På SLU forskar vi om vattnet i skogslandskapet, vattenhushållningen i jordbruket, dricksvatten, vattnets kretslopp, ekologin i sjöar, vattendrag och hav, fisk, ekonomi, förvaltning och mycket mer. Se

Genetik hos kustfisk

Biologisk mångfald handlar inte bara om en mångfald av arter, det är lika viktigt är att det finns en genetisk variation inom arterna. De genetiska skillnaderna kan analyseras och beskrivas med

Torsk i ett förändrat klimat

Torsk är en nyckelart i marina ekosystem. Den formar förutsättningarna för en lång rad andra arter i havet och har också haft stor betydelse både ekonomiskt och kulturellt. Läget för torsken är dock

Fisksamhällen och klimatförändring

Den globala uppvärmningen gör vattnet i hav och sjöar allt varmare. Detta förändrar förutsättningarna i havens ekosystem på en rad sätt – Östersjön blir bland annat både varmare, mindre salt och mer

Kustlaboratoriet

Kustlaboratoriet bedriver forskning, miljöövervakning och miljöanalys om fisk, fiske och ekosystem längs Sveriges kust. Området där hav möter land är fascinerande och komplext, men också utsatt för

Selektivt och skonsamt fiske

Selektivt fiske innebär enkelt uttryckt ett fiske som fångar rätt arter av rätt storlek vid rätt plats och vid rätt tidpunkt. Tillsammans med fiskenäringen utvecklar sekretariatet för selektivt fiske

Kvalitetssäkring och utveckling av åldersanalys på fisk

SLU Aqua bedriver ett aktivt arbete med kvalitetssäkring, genom ett brett samarbete mellan åldersanalytiker och mellan åldersanalytiker och forskare. Vi utvecklar och utvärderar analysmetoder samt

Loading…