Mot ett hållbart svenskt livsmedelssystem - en kunskapssyntes om miljöeffekter och policyalternativ

Senast ändrad: 09 maj 2023

I detta projekt kartläggs befintlig kunskap vad gäller 1) miljöeffekterna av svensk matkonsumtion, och 2) olika styrmedel för att minska sådana negativa effekter. Denna kunskapssammanställning kommer att användas för att identifiera ytterligare forskningsbehov och också fungera som underlag vid utveckling av olika policyinstrument såsom till exempel kommunikationsinsatser, utformning av skattesystem och olika typer av regleringar.

Forskning vad gäller miljöpåverkan av svensk matkonsumtion, både sådan påverkan som sker i Sverige och sådan som sker utanför Sveriges gränser på grund av vår import, kommer att sammanställas. Vi kommer att utvärdera hur väl miljöpåverkan fångas av de indikatorer som idag finns utvecklade. Vi kommer också att genomföra en systematisk kartläggning av olika styrmedel för att minska livsmedelskonsumtionens negativa miljöpåverkan utifrån frågeställningen: "Vilken kunskap finns vad gäller styrmedel för att minska livsmedelskonsumtionens negativa miljöpåverkan?". Baserat på den systematiska kartläggningen kommer vi tillsammans med representanter för livsmedelskedjans aktörer välja ut ett antal områden för fördjupade studier. Det kan till exempel innebära att genomföra systematiska översiktsstudier för ett visst styrmedel om tillräckligt med data finns, eller att mer på djupet analysera ett visst styrmedel från ett annat område (till exempel energiområdet) som inte finns inom livsmedelsområdet, eller studera ett styrmedel som har införts med framgång på matområdet i ett annat land.

Projektet kommer att genomföras i nära samarbete med livsmedelskedjans aktörer för att säkerställa att projektets resultat blir användbara och når ut. Tillsammans med dessa aktörer kommer vi ta fram områden inom forskning och policyutveckling som bör prioriteras för att nå en mer hållbar livsmedelskonsumtion.

Detta tvärvetenskapliga projekt involverar forskare från SLU, Kungliga vetenskapsakademin, Chalmers och Stockholm Environment Institute som tillsammans tar med sig en bred uppsättning färdigheter och kompetenser relaterade till hållbar matkonsumtion, policyanalys, och kunskapssyntes. Projektet bygger vidare på tidigare arbete inom detta område som utförts av projektmedlemmarna och kommer att integreras i en rad pågående forskningsprojekt och program.

Fakta:

Projektledare: Elin Röös

Projekttid: April 2021-Mars 2023

Finansiär: Naturvårdsverket

 


Kontaktinformation