Miljösmart utfodring av mjölkkor

Senast ändrad: 09 december 2022
Kor äter gräs, foto.

I filmen besöker vi Munkagårdsgymnasiet i Halland som har ”klimatkoll” på sin produktion. Fyra elever från årskurs 2 på jordbrukslinjen på Munkagårdsgymnasiet har valt miljösmart mjölkproduktion som elevarbete. Vi går igenom mjölkproduktionens olika delar, diskuterar dess klimatpåverkan, hur man kan uppskatta den, och vad man kan göra för att minska den.

År 2018 fanns det 319.000 mjölkkor i Sverige. De minskar i antal och besättningarna blir färre, men samtidigt större. Medelkoantalet i besättningarna är nu 89 mjölkkor, och i kokontrollen har medelavkastningen nått över 10 000 kg ECM (Energikorrigerad mjölk).

Idisslarna är fantastiska på att utnyttja vall och bete som vi människor inte kan tillgodogöra oss. Fodersmältningen och omvandling av vallgrödan till energi och mjölk m.m. sköts av en otrolig mängd mikroorganismer i kons magar. Dessa mikroorganismer ska vi utfodra på bästa sätt för att fodret ska ge nytta och inte ge upphov till onödiga utsläpp i form av övergödande ämnen eller växthusgaser.

En hög produktivitet och effektivt utnyttjande är viktigt för att minimera klimatpåverkan för varje kg producerad mjölk eller kött. Om färre djur behövs i produktionen genom tex högre mjölkavkastning och lägre inkalvningsålder så bildas det exempelvis mindre av växthusgasen metan, eftersom varje djur producerar metan.

Miljösmart utfodring av mjölkkor


Kontaktinformation

helena.aronsson@slu.se, 018-672466

markus.hoffman@lrf.se, 08-787 57 44