Kjeldahlkväve

Senast ändrad: 21 maj 2021

Läs mer om kväve på Wikipedia.

Vid analysen omvandlas organiskt bundet kväve till ammoniumkväve. Resultaten från Kjeldahlkväve-analysen omfattar således organiskt bundet kväve, samt det ammoniumkväve som fanns från början.

Kjeldahlkvävet används tillsammans med summan av nitrit- och nitratkväve till att ge totalkvävehalten genom den s.k. summametoden, vilken i våra databaser benämns Tot-N_sum. Andra metoder att analysera totalkvävehalten är genom den s.k. persulfatmetoden (Tot-N_ps) eller genom förbränning till kväveoxider (TNb).

Kända problem med parametern och/eller viktiga metodförändringar

Läs mer om totalkväveanalyser vid institutionen för vatten och miljö i två rapporter som jämför våra olika totalkvävemetoder (Wallman m.fl. 2009 respektive Wallman m.fl. 2011). 

Nuvarande mätmetod

Vi upphörde med analys av Kjeldahlkväve i april 2010. Totalkväve analyseras numera med TNb-metoden.

Tidigare mätmetoder

1979 01 - 2010 04
Metod: Jönsson, E., Vattenhygien,1966, 22, 10. Slutbestämningen av ammoniumkvävet görs enl Svensk Standard SIS 02 81 34.
Instrument: Spektrofotometer UNICAM 8625 med 8 mm bandbredd. 10 mm flödeskyvett. 4
Anm: Vattenproven konserverade med HgCl2 1979-1996. Fr. o.m 1997-01 är vattenproven konserverade med H2SO4.

1966 01 - 1978 12
Metod: Jönsson, E., Vattenhygien,1966, 22, 10. 4
Anm: Vattenproven konserverade med HgCl2.