Suspenderade ämnen, Susp/slamhalt

Senast ändrad: 05 oktober 2023

Närbesläktade analysmetoder som också mäter mängden partiklar i vattnet är turbiditet och skillnaden mellan absorbansen hos ofiltrerat och filtrerat vatten.

Kända problem med parametern och/eller viktiga metodförändringar

Under 2019 upptäcktes att det vid införandet av mark och miljömetoden av misstag angivits fel rapporteringsgräns i labbdatasystemet. Gränsen hade satts till 1 mg/l istället för 10 mg/l. Felet rättades till och alla resultat från 2019 rapporterades med den rätta rapporteringsgränsen. Gamla data har räknats om i databasen men i resultatfiler som skickats ut innan 2019 måste värden under 10 mg/l ändras till <10 mg/l.

Nuvarande mätmetoder

Vatten- och miljömetoden (Susp GFC)

Gäller från och med januari 2007
Metod: SS-EN 872:2005 (modifierad)  Halten suspenderat material bestäms gravimetriskt efter uppsamling genom sugfiltrering på ett i förväg vägt 1,2 µm glasfiberfilter.

Mark- och miljömetoden (Susp 0,2)

Gäller från och med juli 2020
Metod: Intern metod. Proven filtreras genom membranfilter med 0,22 µm porvidd.

Tidigare mätmetoder

Vatten- och miljömetoden

2004-01  – 2006-12
Metod: SS-EN 872 utg. 1. Halten suspenderat material bestäms gravimetriskt efter uppsamling genom sugfiltrering på ett i förväg vägt 1,2 µm glasfiberfilter.

1967-01 – 2003-12
Metod: Zachrisson, G. SMHI, 1966. Slamhalts- och glödgningsrestbestämning vid HBF. Svensk Standard SS 02 81 13 mod.

Mark- och miljömetoden

2014-01 – 2020-06
Metod: Intern metod. Proven filtreras genom membranfilter med 0,20 µm porvidd.