Turbiditet/grumlighet

Senast ändrad: 05 oktober 2023
Vattendrag med grumligt vatten. Foto.

Turbiditet är ett mått på hur mycket infallande ljus avviker från sin rätlinjiga bana vid passagen genom provet, vilket i ytvatten till största delen beror på reflektion i partikelytor, och utgör därför ett mått på partikelhalten i vattnet. Enheten som används här är FNU (formazine nephelometric unit), som uttrycker hur signalen förhåller sig till den som erhålls från en formazin-suspension, beredd på ett standardiserat sätt.

Läs mer om turbiditet på Wikipedia (länken går till den engelska Wikipediasidan).

Närbesläktade analysmetoder som också mäter mängden partiklar i vattnet är suspenderat material/slamhalt och skillnaden mellan absorbansen hos ofiltrerat och filtrerat vatten.

Sedan 2010 analyseras turbiditet i samtliga vatten inom den nationella miljöövervakningen och i många regionala övervakningsprogram. Innan 2010 uppskattades grumligheten genom att beräkna differensen mellan absorbansen på ett ofiltrerat prov och ett filtrerat prov. Läs mer om bytet av metod i rapporten ”Byte av metod för mätning av grumligheten i sjöar och vattendrag – AbsDiff ersatt med turbiditet 2010”.

Kända problem med parametern och/eller viktiga metodförändringar

Inga rapporterade problem.

Nuvarande metod

Gäller från och med januari 2010
Metod: SS-EN ISO 7027
Instrument: Turbidimeter Hach 2100AN IS (870 nm, mätvinkel 90°), samt provväxlare Metrohm 815 med kolvpump. Mätningen görs statiskt (flödet stoppas), och datainsamlingen görs tidigt, efter en kort stabiliseringstid.