Riskbedömningsverktyg

Senast ändrad: 30 juni 2021

Modeller integrerar och generaliserar kunskaper om de processer som styr spridningen av kemiska bekämpningsmedel i miljön och är därmed värdefulla och nödvändiga verktyg i det pågående arbetet med att minska miljö- och hälsoriskerna förknippade med användningen av bekämpningsmedel.

Syfte med verksamhetsområdet 

Det övergripande syftet med programmet är att vidareutveckla och underhålla skräddarsydda beslutsunderlagsverktyg för myndigheter som ansvarar för att minska påverkan av kemiska bekämpningsmedel på vattenmiljön i Sverige. 

För närvarande utvecklar och underhåller CKB tre olika modellverktyg för riskbedömning och riskhantering inom olika användningsområden, alla baserade på simuleringsmodellen MACRO-modellen (MACRO 5.2)

Riskbedömningsverktyg

  • MACRO in FOCUS: riskbedömning vid registrering av kemiska bekämpningsmedel i Sverige och inom EU
  • MACRO-DB: tillståndsprövning i vattenskyddsområden och rådgivning på fält- och gårdsnivå

Riskhanteringsverktyg

  • MACRO-SE: beslutsstöd på avrinningsområdes- och regionalskala t.ex. vattenförvaltningsarbetet

Verksamhetsmål 2018 - 2022

  • Underhålla, stödja och i dialog med användare, och vid behov, utveckla nya versioner av MACRO-verktygen  

Pågående och genomfört arbete

Vidareutveckling av MACRO-DB och MACRO-SE

Under 2018 inleddes ett 3-årigt projekt med medfinansiering från HaV med målet att utveckla nya versioner av MACRO-DB och MACRO-SE. De nya versioner ska vara mycket lättare för CKB att underhålla och enklare och snabbare att köra. MACRO-DB-verktyget kommer att bestå av en enkel, snabb webb-applikation som till stor del liknar nuvarande steg 1. Simuleringsmodellen MACRO kommer att ersättas av en s.k. meta-modell.

Under 2020 och början av 2021 kördes de drygt halv miljon simuleringar som det nya verktyget bygger på. Resultaten har lagrats i en databas. En ny R-baserad algoritm som läser databasen och generar resultaten genom en 3D-interpolering har utvecklats och testats. Nya MACRO-DB Steg 2 planeras att lanseras i slutet av 2021.

Arbetet med att ta fram en enklare modell för riskbedömning på regional skala som ska ersätta MACRO-SE pågår. En enkel prototypmodell för förluster av bekämpningsmedel till ytvatten skapades och har testats med hjälp av mätdata från typområdet E21. Simuleringarna jämfördes med uppmätt läckage av bentazon och de preliminära resultaten var lovande. Arbetet fortsätter under 2021.

Vidareutveckling av MACRO in FOCUS

EFSA (European Food Safety Authority) påbörjade under 2017 ett omfattande projekt för att uppdatera och förbättra modellerna och scenarierna som används för riskbedömning av bekämpningsmedelsförluster till ytvatten inom EU, däribland verktyget MACRO in FOCUS. Nicholas Jarvis är medlem i en EFSA arbetsgrupp som tillsattes för att genomföra utvecklingen.

Arbetet under 2020 har bestått av att genomföra och testa vissa förändringar i programkoden, både i PAT-programmet som bestämmer tidpunkt för besprutning, men även i grundmodellen MACRO och skalprogrammet MACRO in FOCUS.

Bakgrund

Modeller integrerar och generaliserar kunskaper om de processer som styr spridningen av kemiska bekämpningsmedel i miljön och är därmed värdefulla och nödvändiga verktyg i det pågående arbetet med att minska miljö- och hälsoriskerna förknippade med användningen av bekämpningsmedel. Modeller används inom registreringsprocessen för nya bekämpningsmedel samt för riskhantering av godkända produkter t.ex. för att prediktera risken för förluster av bekämpningsmedel till vattenmiljön i olika typer av jordbruksområden och hur olika motåtgärder kan minimera oönskade effekter.