Riskbedömningsverktyg

Senast ändrad: 13 augusti 2020

Modeller integrerar och generaliserar kunskaper om de processer som styr spridningen av kemiska bekämpningsmedel i miljön och är därmed värdefulla och nödvändiga verktyg i det pågående arbetet med att minska miljö- och hälsoriskerna förknippade med användningen av bekämpningsmedel.

Syfte med verksamhetsområdet 

Det övergripande syftet med programmet är att vidareutveckla och underhålla skräddarsydda beslutsunderlagsverktyg för myndigheter som ansvarar för att minska påverkan av kemiska bekämpningsmedel på vattenmiljön i Sverige. 

För närvarande utvecklar och underhåller CKB tre olika modellverktyg för riskbedömning och riskhantering inom olika användningsområden, alla baserade på simuleringsmodellen MACRO-modellen (MACRO 5.2)

Riskbedömningsverktyg

  • MACRO in FOCUS: riskbedömning vid registrering av kemiska bekämpningsmedel i Sverige och inom EU
  • MACRO-DB: tillståndsprövning i vattenskyddsområden och rådgivning på fält- och gårdsnivå

Riskhanteringsverktyg

  • MACRO-SE: beslutsstöd på avrinningsområdes- och regionalskala t.ex. vattenförvaltningsarbetet

Verksamhetsmål 2018 - 2022

  • Underhålla, stödja och i dialog med användare, och vid behov, utveckla nya versioner av MACRO-verktygen  

Pågående och genomfört arbete

Utveckling av meta-modell

Under 2018 inleddes ett 3-årigt projekt med medfinansiering från Havs- och vattenmyndigheten med målet att utveckla nya versioner av MACRO-DB och MACRO-SE som är mycket lättare för CKB att underhålla och enklare och snabbare att köra och därmed mindre kostsamma för användarna. Simuleringsmodellen MACRO kommer att ersättas av en så kallad meta-modell som planeras vara gemensam för både DB och SE, vilket också skulle göra att dessa två verktyg blev fullt kompatibla med varandra. MACRO-DB-verktyget kommer att bestå av en enkel, snabb webb-applikation som till stor del liknar MACRO-DB Steg 1 idag. 

Detta arbete som görs tillsammans med Stefan Reichenberger (knoell Germany GmbH) presenterades med en poster på konferensen IUPAC i Ghent i maj 2019.

Under hösten 2019 har CART-metoden som presenterades i postern testats mot ett mindra dataset bestående av drygt 18 000 MACRO-DB-simuleringar men den gav inte tillräckligt bra resultat. Vi kommer istället använda slå-upp tabeller som bygger på 3D (tri-linjär)-interpolering vilket har visat sig fungera tillfredställande.

MACRO-DB

Verktyget används i fler och fler kommuner för tillståndsprövning av bekämpninsmedel i vattenskyddsområden. Vi lägger mycket tid på att svara på frågor om underlag och tolkningar och erbjuder oss också att komma och hålla i utbildning i verktyget. Senast höll vi kurs för miljöskyddsinspektörer i kommunerna runt Vättern samt en utbildning för politiker i Ystad, Simrishamn och Tomelilla kommun.

Mer information om MACRO-DB.

MACRO-SE

Under 2018 slutfördes arbetet med MACRO-SE-simuleringar för vattenförvaltningsarbetet. Cirka 200 scenarier (kombination av substans, gröda, tidpunkt och län) har simulerats med MACRO-SE och dessa resultat har sedan aggregerats till ett resultat per substans och län. Resultaten rapporterades till Havs- och vattenmyndigheten och Vattenmyndigheterna och var det huvudsakliga underlaget som användes i påverkansbedömningen och riskanalysen av bekämpningsmedel som genomfördes inom vattenförvaltningen, både för grundvatten och ytvatten. 

MACRO-SE är mycket komplext och upplevs som krångligt både att underhålla och köra. Just nu testas därför en annan enklare metod för att bedöma risk för ytvatten.

Mer information om MACRO-SE.

MACRO in FOCUS

EFSA (European Food Safety Authority) påbörjade under 2017 ett omfattande projekt för att uppdatera och förbättra modellerna och scenarierna som används för riskbedömning för förluster av bekämpningsmedel till ytvatten inom EU, däribland verktyget MACRO-in-FOCUS. Nicholas Jarvis, CKB, är medlem i en EFSA-arbetsgrupp som tillsattes för att genomföra utvecklingen.  Arbetet har rapporterats och gavs ut på remiss under september. Vi har deltagit i ganska omfattande diskussioner i respons till de kommentarer och frågor som ställdes av remissinstanserna samt författat ett stort antal skriftliga svar. Slutrapporten kommer i början av 2020.

Mer information om MACRO in FOCUS.

Bakgrund

Modeller integrerar och generaliserar kunskaper om de processer som styr spridningen av kemiska bekämpningsmedel i miljön och är därmed värdefulla och nödvändiga verktyg i det pågående arbetet med att minska miljö- och hälsoriskerna förknippade med användningen av bekämpningsmedel. Modeller används inom registreringsprocessen för nya bekämpningsmedel samt för riskhantering av godkända produkter t.ex. för att prediktera risken för förluster av bekämpningsmedel till vattenmiljön i olika typer av jordbruksområden och hur olika motåtgärder kan minimera oönskade effekter. 

Sidansvarig: mikaela.gonczi@slu.se