Riskbedömningsverktyg

Senast ändrad: 22 mars 2022

Modeller integrerar och generaliserar kunskaper om de processer som styr spridningen av kemiska bekämpningsmedel i miljön och är därmed värdefulla och nödvändiga verktyg i det pågående arbetet med att minska miljö- och hälsoriskerna förknippade med användningen av bekämpningsmedel.

Syfte med verksamhetsområdet 

Det övergripande syftet med programmet är att vidareutveckla och underhålla skräddarsydda beslutsunderlagsverktyg för myndigheter som ansvarar för att minska påverkan av kemiska bekämpningsmedel på vattenmiljön i Sverige. 

För närvarande utvecklar och underhåller CKB tre olika modellverktyg för riskbedömning och riskhantering inom olika användningsområden, alla baserade på simuleringsmodellen MACRO-modellen (MACRO 5.2)

Riskbedömningsverktyg

  • MACRO in FOCUS: riskbedömning vid registrering av kemiska bekämpningsmedel i Sverige och inom EU
  • MACRO-DB: tillståndsprövning i vattenskyddsområden och rådgivning på fält- och gårdsnivå

Riskhanteringsverktyg

  • MACRO-SE: beslutsstöd på avrinningsområdes- och regionalskala t.ex. vattenförvaltningsarbetet

Verksamhetsmål 2018 - 2022

  • Underhålla, stödja och i dialog med användare, och vid behov, utveckla nya versioner av MACRO-verktygen  

Pågående och genomfört arbete

Vidareutveckling av MACRO-DB och MACRO-SE

Under 2018 inleddes ett projekt med medfinansiering från HaV med målet att utveckla nya versioner av MACRO-DB och MACRO-SE. De nya versioner ska vara mycket lättare för CKB att underhålla och enklare och snabbare att köra. MACRO-DB-verktyget kommer att bestå av en enkel, snabb webb-applikation som till stor del liknar nuvarande steg 1. Simuleringsmodellen MACRO kommer att ersättas av en s.k. meta-modell.

Under 2020 och 2021 kördes de drygt en halv miljon simuleringar som det nya verktyget bygger på. Resultaten har lagrats i en databas. En ny R-baserad algoritm som läser databasen och generar resultaten genom en 3D-interpolering samt en webb-applikation med hjälp av det R-baserade systemet R-shiny har utvecklats. Ett beta-test-program genomfördes under hösten 2021. Många förbättringar i programmets utformning och utseende introducerades till följd av de värdefulla förslag och kommentarer vi fick från gruppen av testpiloter (rådgivare samt handläggare på kommuner och länsstyrelser) som bidragit med sin tid. Under 2022 kommer vi att genomföra en känslighetsanalys av MACRO-DB samt validera verktyget mot mätdata från miljöövervakningen. Målet är att lansera det nya MACRO-DB verktyget under hösten 2022.

Arbetet med att ta fram en enklare modell för riskbedömning på regional skala som ska ersätta MACRO-SE pågår och sker i samarbete med verksamhetsområde Spridningsvägar. Den process-baserade indikatorn för ytvattenkontamineringsrisk kommer att baseras på antagandet att makroporflöden initieras när nederbördsintensiteten överskrider ett tröskelvärde. Under 2019 utvecklades en första version av modellen och markprovtagningar och mätningar med tensionsinfiltrometer i miljöövervakningsområde E21 genomfördes för att förbättra befintliga kartor över markens halt av organiskt kol och för att knyta markdata till tröskelvärdet för generering av makroporflöden. Under 2021 utvärderades modellen mot mätdata över förluster av bentazon från området. Under 2022 kommer modellen att testas mot data för förluster av isoproturon. Vi kommer även att identifiera de processer som är viktigast för estimering av riskerna för förluster av bekämpningsmedel. 

Vidareutveckling av MACRO in FOCUS

EFSA (European Food Safety Authority) påbörjade under 2017 ett omfattande projekt för att uppdatera och förbättra modellerna och scenarierna som används för riskbedömning av bekämpningsmedelsförluster till ytvatten inom EU, däribland verktyget MACRO in FOCUS. Nicholas Jarvis är medlem i en EFSA arbetsgrupp som tillsattes för att genomföra utvecklingen.

Arbetet  har bestått av att genomföra och testa vissa förändringar i programkoden, både i PAT-programmet som bestämmer tidpunkt för besprutning, men även i grundmodellen MACRO och skalprogrammet MACRO in FOCUS. Det nya verktyget har levererats. 

EFSA har också efterfrågat en uppgraderad version av MACRO-in-FOCUS grundvattenscenario Chateaudun men det arbetet har inte påbörjats än. Arbetet har inte påbörjats än.

Bakgrund

Modeller integrerar och generaliserar kunskaper om de processer som styr spridningen av kemiska bekämpningsmedel i miljön och är därmed värdefulla och nödvändiga verktyg i det pågående arbetet med att minska miljö- och hälsoriskerna förknippade med användningen av bekämpningsmedel. Modeller används inom registreringsprocessen för nya bekämpningsmedel samt för riskhantering av godkända produkter t.ex. för att prediktera risken för förluster av bekämpningsmedel till vattenmiljön i olika typer av jordbruksområden och hur olika motåtgärder kan minimera oönskade effekter.