Nordiskt seminarium om naturvägledning 2013

Senast ändrad: 29 januari 2024
Papper med texten ”Nordic interpretation seminar”

Den 14 juni 2013 arrangerade CNV ett nordiskt seminarium om naturvägledning tillsammans med nordiska samarbetsgrupper i ämnet. Seminariet ägde rum på Ultuna, Uppsala, och samlade 48 deltagare från 12 länder. Det hela bestod av två huvuddelar: föreläsningar och workshops med internationella nyckelpersoner och diskussion om framtida nordiskt-baltiskt samarbete inom naturvägledning.

Seminariet genomfördes i samarbete mellan:

 • Centrum för naturvägledning
 • Den nordiska samarbetsgruppen för naturvägledning
 • Nordiskt-baltiskt forum för naturvägledning inom International Ranger Federation

Seminariet byggde mycket på att internationella föreläsare fanns närvarande då den internationella konferensen ”Sharing Our Natural and Cultural Heritage” hölls dagarna efteråt i Sigtuna. 

Syftet med seminariet var att diskutera utvecklingen av professionell interpretation med hjälp av perspektiv från internationella nyckelpersoner och att diskutera framtida behov och möjligheter för nordiskt och/eller nordisk-baltiskt samarbete inom natur- och kulturvägledning.

De flesta (33) av de 48 deltagarna kom från Sverige, Danmark och Finland. Tyvärr kunde inga deltagare från de baltiska länderna komma. Delar av både den danska och den finländska gruppen deltog i seminariet som en del av studieresor till Sverige.

Deltagarna samlade för föreläsning.JPG
Deltagare från tolv länder samlade för föreläsning. Längst till vänster Michael Glen, ordförande för Interpret Europe.

De flesta av de internationella föreläsarna kom från USA, som är ett av föregångsländerna i tänkandet kring interpretation.

 • Professor Sam Ham, som också är gästforskare vid SLU (med placering hos CNV och Avdelningen för miljökommunikation), talade på sitt engagerade sätt om Interpretation as Strategic Communication. Sam visade bland annat att huvudsyftet med interpretation och naturvägledning är att inspirera till egna tankar, mer än att lära ut saker eller skapa upplevelser för deltagarna. “We don’t want/try to teach anything to anyone, we want to blow them away!”
 • Amy Lethbridge och Margo Carlock, som är ordförande respektive VD för den amerikanska National Association for Interpretation (NAI),  höll föreläsning och workshop i ämnet Cooperation and Training Courses – Tools for Development of the Profession. Amy och Margo berättade bland annat om NAI:s certifieringssystem, med olika yrkeskategorier som Certified Heritage Interpreter och Certified Interpretive Planner.
 • Lisa Brochu och Tim Merriman, som är mångåriga medarbetare inom NAI och dess internationella gren, numera med egna företaget Heartfelt Associates, beskrev metodik för och höll workshop om Interpretive Planning. Det kan översättas som naturvägledningsplanering. En huvudmodell som de använder är 5M: Management, Markets, Message, Mechanics, Media.

Det europeiska samarbetet beskrevs av Michael Glen, ordförande i Interpret Europe, under titeln International Collaboration, Good Practice and Research in Heritage Interpretation in Europe.

En viktig del av seminariet var förstås presentation och diskussion kring det nordiska och nordisk-baltiska samarbetet.

 • Eva Sandberg, föreståndare för CNV, väkomnade och inledde dagen med en beskrivning av Centrum för naturväglednings verksamhet.
 • Representanter från Norge, Danmark och Finland berättade kort om aktuell utveckling av naturvägledning i respektive land.
 • Per Sonnvik från CNV berättade om det nyligen avslutade projektet Interpretation for Children and Young People in the Nordic Countries. Projektet som finansierades av Nordiska ministerrådet finns dokumenterat i denna rapport.
 • Arne Bondo och Jes Aagaard från danska Naturvejlederforeningen respektive Naturstyrelsen talade och höll workshop i ämnet The Future of Nordic-Baltic Cooperation in the Field of Nature Interpretation.
 • Några förslag från workshopen om nordiskt-baltiskt samarbete var
  • Utbyte på Internet mellan länderna, till exempel med inbjudan till kurser och möjligheter till arbetsbyten
  • Fortsatt kommunikation och diskussion om innehållet i samarbetet
  • Gemensam konferens om naturvägledning och utomhuspedagogik
  • Sommarläger för naturvägledare i Norden och Baltikum
  • Jes Aagaard presenterade en uppskattad modell baserad på handens fem fingrar för att vända synen på olika elevers lärande i skolan.

Två drivande danskar i det nordiska samarbetet.JPG
Två drivande danskar i det nordiska samarbetet: Arne Bondo-Andersen och Jes Aagaard.

Seminariet avslutades med reflektioner från Brita Homleid Lohne (Norge) och Thorsten Ludwig (Tyskland). Därefter väntade en informell middagsbuffé utanför konferenslokalen.

Alla deltagare fick frågan vilka tankar man tar med sig hem från seminariet. Några vanliga svar var:

 • Sam Hams budskap om ”Endgames of interpretation”: det viktigaste syftet med naturvägledning är att inspirera tanken, mer än att lära ut saker eller skapa upplevelser.
 • 5M-modellen för planering av naturvägledning är användbar för många.
 • Jes Aagaards ”femfingermodell” var mycket uppskattad.
 • Nordiskt-baltiskt samarbete gör att man kan bygga på varandras starka sidor och att slippa återuppfinna hjulet. Samarbete underlättar naturvägledningens bidrag till samhället.
 • Möten mellan människor ger inspiration för arbetet som naturvägledare.

 


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv