Naturvägledning i andra länder

Senast ändrad: 26 april 2024
En grupp människor som poserar för ett foto.

CNV har kontakt och samarbeten med många aktörer runtom i världen som arbetar med natur- och kulturvägledning, ”heritage interpretation”. Här kan du läsa om några av dem.

Interpretation är den term som i den engelskspråkiga världen närmast motsvarar det vi menar med naturvägledning. I interpretation likställs och samexisterar guidning i natur och kulturmiljöer, städer och historiska miljöer och benämns sammantaget som heritage interpretation. En översikt över internationella nätverk och organisationer finns i rapporten Naturvägledning i Sverige. Där kan du även läsa om utbildning inom interpretation i USA, England, Skottland och Danmark.

Norden - Baltikum

Nordisk samarbetsgrupp för naturvägledning

CNV är med i en nordisk samarbetsgrupp för naturvägledning. Medlemmarna är organisationer i de nordiska länderna som likt CNV har överblicksansvar inom naturvägledning.

2019 publicerade en gemensam nordisk lärobok i naturvägledning. Ta del av boken här. Boken hade tagits fram under flera år. 

CNV arrangerade i juni 2013 ett nordiskt seminarium om naturvägledning tillsammans med nordiska samarbetsgruppen och det forum för naturvägledning som finns inom International Ranger Federation.

2011-2013 genomförde gruppen projektet Naturvägledning för barn och unga i Norden. En workshop hölls på Jamtli i Östersund med syfte att gemensamt bidra till en utvecklande diskussion om naturvägledning för barn och unga i Norden. Massor av goda exempel på naturvägledning och sju perspektiv på naturvägledning som del i lärande för hållbar utveckling togs fram. Rapporten publicerades våren 2013 i Nordiska ministerrådets rapportserie TEMA-nord och är på engelska, med de konkreta exemplen på nordiska språk. Läs mer om rapporten här!

Definitionen av naturvägledning från 1990

Nordiska ministerrådets projektgrupp för friluftsliv tog 1990 fram rapporten Naturvägledning i Norden. I rapporten återfinns den definition av naturvägledning som ännu idag är vägledande i de nordiska ländernas arbete med naturvägledning.  

Interpret Europe Skandinavia

Det finns en grupp för Interpret Europes medlemmar i Skandinavien, som samordnas av Kristian Bjørnstad, Norge. Interpret Europe Skandinavia finns på Facebook. En viktig del av naturvägledning i Norge sker genom besøkssentere vid nationalparker. Årligen hålls universitetskursen i naturveiledning ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).  

 

Danmark

I Danmark har man sedan drygt 20 år arbetat med en framgångsrik statlig utbildning av naturvägledare inom ramen för den så kallade naturvejlederordningen. Utbildningen (naturvejlederuddannelsen) drivs av Köpenhamns universitet på uppdrag av det danska friluftsrådet. Inom utbildningen har över 350 naturvejledare utbildats till idag.

Utbildningen består av sju sammankomster om två till tio dagar samt tre längre uppgifter. Fyra genomgående teman på utbildningen är: "Sundhed og livskvalitet; Udfoldelses- og fordybelsesmuligheder i naturen; Biologisk mangfoldighed Natur- og kulturværdier; Borgerinddragelse i en demokratisk naturforvaltningsproces". När man har klarat av utbildningen har man rätt att bära märket med ugglan.

Den del av Köpenhamns universitet som arbetar med naturvejlederuddannelsen är Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling. Det är ett nationellt centrum som arbetar med forskning, utveckling och praktiskt arbete som rör naturvägledning, friluftsliv, utomhuspedgogik samt natur och hälsa.  

I Danmark finns även Naturvejlederforeningen, som också är med i diskussionerna om naturvägledarutbildningen. Föreningen är främst till för de utbildade naturvägledarna och drivs av dem. Föreningen ger ut en tidning, Naturvejlederbladet, som du kan läsa här. 
Den danska hemsidan för natur är värd ett besök: www.udinaturen.dk.

Danska Friluftsrådet har en användbar samling med goda exempel på naturvägledning, uppdelade i kategorier.

Naturninja och Naturfamilier är Danmarks Naturfredningsforenings samlingar roliga och spännande naturupplevelser med barn.

Estland

RMK Sagadi Forest Centre är en del av Estlands nationella skogscenter. Centret, som är en del av ett skogsbruksföretag, erbjuder utbildningsmöjligheter för personer inom skogsnäringen, naturvägledning och lärare inom naturvetenskap. Man har även museum (t.ex. Forest Museum och Sagadi Manor Museum) och Sagadi Nature school med aktivteter för personer i olika åldrar.

Finland

I Finland är naturvägledning starkt kopplad till skyddade naturområden. Finland har 35 nationalparker och 22 naturum som förvaltas av Metsähallitus (sv: Forststyrelsen). Den nationella naturportalen www.utinaturen.fi leder allmänheten till aktiviteter som erbjudes.

Island

På Island utvecklas naturvägledningsarbetet främst i de tre nationalparkerna och naturumen. Ett ökande antal naturvägledare utbildas av Umhverfisstofnun/ Environment Agency of Iceland. Naturvägledarna arbetar framförallt under sommarhalvåret med de turister som söker sig till nationalparkerna.

Norge

I Norge finns Interpret Norway, som drivs av Norske parker. Interpret Norway har nära samarbete med Interpret Europe (IE) och håller i flera av IE:s kurser.

 

VER-DI - Vern og verdiskaping

CNV deltog i referensgruppen för det dansk – svensk – norska EU-samarbetet ”VER-DI Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling” under 2009-2012. Projektet hade starkt fokus på möjligheter att utveckla näringsverksamhet i och i anslutning till skyddade områden. Inventeringar och besökar-undersökningar genomfördes. Lokala aktörer erbjöds kompetensutveckling och hjälp att ”paketera” upplevelser. Läs mer om samarbetet här.

Övriga Europa

Association of Heritage Interpretation

I Storbritannien finns organisationen Association of Heritage Interpretation för professionella naturvägledare (heritage interpreters). De skriver att "heritage interpreters bring places, objects and ideas to life. We create thought-provoking and memorable experiences for visitors, and connect people with our natural and cultural heritage. We reveal hidden stories and meanings, so deepening people's understanding and expanding horizons".

Interpret Europe, IE

En europeisk samarbetsorganisation, Interpret Europe, grundades i juli 2010. Organisationen är registrerad i Tyskland och har sitt säte vid universitetet i Freiburg. Organisationen finansieras genom medlemsavgifter, EU-bidrag och bidrag från företag. CNV är medlem i Interpret Europe och delaktig i flera av organisationens projekt. Interpret Europe anordnar en årlig konferens på olika platser i Europa. 2013 hölls konferensen i Sigtuna, med CNV som samarrangör

Interpret Scotland

Inom ramarna för organisationen Interpret Scotland samarbetar aktörer inom natur- och kulturvägledning för att utveckla kvaliteten på naturvägledning i Skottland. 

Asociación para la Interpretación del Patrimonio

Den spanska organisationen för naturvägledning heter Asociación para la Interpretación del Patrimonio

Nordamerika

Interpretation Canada

I Kanada finns organisationen Interpretation Canada.

National Association for Interpretation (NAI)

I USA är utbildning, forskning och tillämpning inom interpretation ett stort och etablerat fält. Över hundra högskolor och colleges erbjuder utbildningar i interpretation. Organisationen National Association for Interpretation  erbjuder utbildningar som leder fram till ceritifiering på flera olika nivåer. NAI har 5000 medlemmar över hela världen och ordnar årliga internationella konferenser. CNV deltog i Aten i maj 2009. CNV tillhör NAI:s internationella sektion och samarrangerade organisationens årliga internationella konferens i Sigtuna 2013.

I april 2010 tog president Obama initiativ till "the America´s Great Outdoors initiative". Syftet var bland annat att öka samarbetet mellan statliga myndigheter och privata markägare, stärka naturskyddet och öka möjligheterna för framför allt unga människor att ta sig ut i naturen.

National Park Service, USA

US National Park Service driver utvecklingsarbete inom naturvägledning. En bra start kan vara deras sidor om Education and training eller Interpretive Development Program

Övriga världen

Interpretation Australia Association

En nationellt medlemsbaserad organisation i Australien är Interpretation Australia Association. De arbetar för att professionalisera naturvägledning.

Gå med i en internationell naturvägledningsorganisation!

Det finns många fördelar med att gå med i den europeiska organisationen för naturvägledning, Interpret Europe.

National Association of Interpretation (NAI) är USA-baserad, men har ett globalt nätverk. Organisationen har under lång tid varit verksam inom naturvägledning. Läs mer om medlemskap här.

International Interpretation skapades 2011 och är tänkt som en mötesplats för alla interpreters i världen. Den är inte knuten till ett visst land eller en viss organisation.

Det finns önskemål om att skapa en global allians för natur- och kulturvägledare världen över. En arbetsgrupp skissar på ett ramverk för en sådan. Följ utvecklingen här: Global Alliance for Interpretation.

Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv