Publikationer

Senast ändrad: 02 november 2018

 

Senaste publikationerna

Fältinstruktion för Nationell Inventering av Landskapet i Sverige, NILS 2018. Sjödin, M. (red.)

Fältinstruktion för fjärilar och humlor i ängs- och betesmarker 2018. Cronvall, E. (red.)

Svensson, J., Mikusiński, G., Esselin, A., Adler, S., Blicharska, M., Hedblom, M., Hedenås, H., Sandström, P., Sandström, S., Wardle D. Nationell miljöövervakning och utvärdering av ekosystemtjänster i fjäll och skog. Rapport 6754. Naturvårdsverket. Februari 2017. 

Berglund H, Sundberg S, Adler S. 2016. Art- & naturtypsstatistik – frågeställningar, indikatorer och presentationer för våtmarker. Artdatabanken 2016.

Hedenås H, Christensen P, Svensson J. 2016. Changes in vegetation cover and composition in the Swedish mountain regionEnvironmental Monitoring and Assessment 188:452.

Esseen P-A, Hedström Ringvall A, Harper KA, Christensen P, Svensson J. 2016. Factors driving structure of natural and anthropogenic forest edges from temperate to boreal ecosystemsJournal of Vegetation Science 27: 482-492. 

NILS för miljömålet Levande skogar. Svensson, J., Christen, P., Hedenås,H. Arbetsrapport 450, 2016.

Fjällvärlden i Sverige enligt NILS : miljöövervakningsdata från fältinventering och flygbildstolkningKandidatarbeten i skogsvetenskap, Institutionen för skogens ekologi och skötsel, SLU. Karinen, N., 2016. 


Kontaktinformation

Pernilla Christensen, Avdelningschef
Institutionen för skoglig resurshushållning/Avdelningen för landskapsanalys, SLU
pernilla.christensen@slu.se, 090-786 85 27070-633 73 86

Sidansvarig: erik.cronvall@slu.se