Rapporter från NILS

Senast ändrad: 12 april 2024

2024

Allard, A., Forsman, H., Granberg, A-H. och Adler, S. 2024. Linjära element i fjällen via neurala nätverk och modeller – insamling av träningsdata, 2023. SLU, Institutionen för Skoglig resurshushållning, Landskapsanalys, Umeå

2023

Ranlund, Å. och Hagner, Å. 2023.  Tillstånd för gräsmarksnaturtyper 2020 – 2022. Arbetsrapport 550, Institutionen för skoglig resurshushållning, SLU, Umeå. https://res.slu.se/id/publ/127130

Ranlund, Å. och Hedenås, H. 2023. Arealskattningar utifrån NILS gräsmarks- och lövskogsinventeringar 2020-2022. Arbetsrapport 551, Institutionen för skoglig resurshushållning, SLU, Umeå.https://pub.epsilon.slu.se/33034/1/ranlund-a-et-al-20240226.pdf

Adler, S. Hedenås, H., Ranlund, Å. och Hagner, Å. 2023. NILS fjällinventering 2022. Arbetsrapport 552, Institutionen för skoglig resurshushållning, SLU, Umeå. https://pub.epsilon.slu.se/33029/1/adler-s-et-al-20240226.pdf

2022

Ranlund, Å., Hagner, Å. och Adler, S. 2022. Uppföljning av 2021 års inventeringar av gräsmarker och lövskogar inom NILS. Arbetsrapport 533, Institutionen för skoglig resurshushållning, SLU, Umeå. https://pub.epsilon.slu.se/30292/1/ranlund-a-et-al-20230216.pdf

Vad klarar vår nya stickprovsdesign? NILS gräsmarks- och lövskogsinventeringar 2020. Arbetsrapport 531. Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning, Umeå. Hedenås, H., Hagner, Å., Ranlund, Å., Christensen, P., Lidén, M., Gardfjell, H. och Adler, A. 

2021

Metodbeskrivning: 2020 års inventeringar av gräsmarker och lövskogar Arbetsrapport 530, Institutionen för skoglig resurshushållning, SLU, Umeå. Ranlund, Å., Sjödin, M., Press, A., Gardfjell, H., Hedenås, H., Hagner, Å., Forsman, H., Christensen, P., Andersson, M. och Adler, S.

Utvärdering av NILS fjällinventering 2021. Arbetsrapport 532. Sveriges lantbruksuniversitet, Institution för skoglig resurshushållning, Umeå. Adler, S., Hedenås, H., Hagner, Å., Ranlund, Å. och Christensen, P. 

2020

Insamling av kvalitetshöjande vegetationsdata från NILS för modellering och klassificering. Allard, A., Adler, S. 

Preliminär redovisning över arbetet i 2020 års inventeringar av gräsmarker och lövskogar. 2020. Åsa Ranlund, Andreas Press, Hans Gardfjell, Henrik Hedenås, Åsa Hagner, Helena Forsman, Pernilla Christensen, Marcus Andersson, Sven Adler. Bilaga 5.

Ny design för riktade naturtypsinventeringar
inom NILS och THUF. Sven Adler, Pernilla Christensen, Hans Gardfjell, Anton Grafström, Åsa Hagner, Henrik Hedenås och Åsa Ranlund 

Proceedings from the workshop Farmland Biodiversity Monitoring - linking species, habitats and remote sensing.  

2019

Linjekorsningsinventering med flygbilder inom NILS Landskapsrutor i fjällen. Gardfjell, H, Nilsson, B. och Allard, A. 2019. 

 Uppdragskartering av transportleder och åtgärder för markförstärkning i fjällen, via flygbilder.  Allard, A. och Nilsson, B. 2019.

2017

Uppföljning av kvalitetsförändringar i ängs- och betesmarker via NILS - Tillstånds- och förändringsskattningar baserade på data insamlade 2006-2015. Hägglund, R., Adler, S., Gardfjell, H., Christensen, P., Cronvall, E. Arbetsrapport 472.

2016

NILS för miljömålet Levande skogar. Svensson, J., Christen, P., Hedenås,H. Arbetsrapport 450.

Fjällvärlden i Sverige enligt NILS : miljöövervakningsdata från fältinventering och flygbildstolkning. Kandidatarbeten i skogsvetenskap, Institutionen för skogens ekologi och skötsel, SLU. Karinen, N. 

2015

Jordbrukslandskapet - Tillstånds- och förändringsanalyser baserade på data från NILS. Christensen, P., Eriksson, Å., Sandring, S. Arbetsrapport 445.

2014

Metoder och möjligheter att använda NILS data i tillämpad integrerad landskapsplanering: Renbruksplaner, UAV låghöjdsflygfotografier och dialog (Methods and possibilities to apply NILS data for applied integrated landscape planning: Reindeer Husbandry Plans, UAV low altitude aerial photos and dialogue, Summary in English). Hedblom, M., Hedenås, H., Allard, A., Svensson, J. och Jougda, L. 2014. EU Baltic Landscape Project,  Report No. 27.  


NILS datafångst och datavärdskap (NIDa) - Projektrapport.  Sandring, S., Christensen, P., Eriksson, Å., Nilsson, L., Pettersson, A., Svensson, J. Arbetsrapport 430. Separata bilagor710, 10B, 10C, 10D.

Metodutveckling för datainsamling i NILS landskapsruta - Skattningar med laserdata och optiska satellitbilder. Lindgren, N., Nilsson, B., Allard, A., Åkerholm, M., Christensen, P. & Olsson, H. Arbetsrapport 429.

Utvärdering av NILS data i fjällen. Hedenås, H., Christensen, P. & Svensson, J. Arbetsrapport 427.

2013
Årsrapport för Regional miljöövervakning via NILS-programmet, år 2012. Glimskär, A.,  Andersson, P. & Pettersson, A.

2012
Fördjupad utvärdering av uppföljning av ängs- och betesmarker och småbiotoper via NILS. Eriksson, Å., Berg, Å., Bergman, K-O, Cronvall, E., Glimskär, A., Hedström Ringvall, A., Milberg, P., Ottvall, R., Sandring, S., Svensson, J., Westerberg, L. och Wissman, J.

Variables in Environmental Monitoring Enables a Multitude of Classifications -A Way to Incorporate Inventory Data from National Programs into Harmonization Efforts. Allard, A.

Årsrapport för Regional miljöövervakning via NILS-programmet, år 2011. Glimskär, A.

Fåglar i ett landskapsperspektiv - ett samarbete mellan Nationell Inventering av Landskapet i Sverige (NILS) och Svensk Fågeltaxering (SFT). Christensen, P., Ecke, F., Nilsson, L., Ottvall, R., Pettersson, A., Skånes, H., Tyboni, M. & Åkerholm, M.

2011
Uppföljning av kvalitetsförändringar i ängs- och betesmark via NILS år 2010. Eriksson, Å., Sandring, S., Cronvall, E., Gallegos Torell, Å., Glimskär, A., Bergman, K.-O., Hedström Ringvall, A. & Svensson, J. Arbetsrapport 316.

Årsrapport för Regional miljöövervakning via NILS-programmet, år 2010. Glimskär, A.

2010
Utvärdering av NILS dimensionering med avseende på styrkan i förändringsskattningar. Christensen, P. & Ringvall, A. Arbetsrapport 302. 

Kärlväxter och fjärilar i betesmarker och slåtterängar med eller utan miljöersättning - utvärdering via NILS. Pihlgren A, Berg Å, Glimskär A & Marklund L. Arbetsrapport 291.

Variables and Classifications. Conversion of the set of variables from the Swedish NILS programme into the general habitat categories of the European EBONE project. Allard, A. Arbetsrapport 295.

2009
NILS - Översyn av verksamheten 2003-2008. Svensson J. Arbetsrapport 254.

Uppföljning av kvalitetsförändringar i ängs- och betesmark via NILS år 2008. Glimskär A, Bergman K-O, Cronvall E, Eriksson Å, Gallegos Torell Å, Lagerqvist K, Ringvall A, Sandring S, Wissman J & Svensson J. Arbetsrapport 255.

Småbiotopsuppföljning i NILS år 2008. Allard A, Glimskär A, Högström M, Marklund L, Olofsson K, Nilsson B, Pettersson A, Ringvall A, Wissman J & Svensson J. Arbetsrapport 256.

NILS-inventerare och allemansrätten. Malmsten, A. Arbetsrapport 247.

Inventering av linjära element i de jämtländska fjällen 2009. Allard, A. & Gardfjell, H.

2008
Myrarnas areal och vegetation: skattningar från provytedata i NILS 2003-2007. Christensen, P., Glimskär, A., Hedblom, M. & Ringvall, A. Arbetsrapport 237.

Från datafångst till datavärdskap – översyn av datahanteringen i Nationell Inventering av Landskapet i Sverige (NILS) med appendix. Esseen P-A, Christensen P, Förste J, Holm S, Högström M, Lagerkvist K, Marklund L, Ringvall A, Stensson J, Sundquist S, Wikberg J och Åkesson H.  Arbetsrapport 208.

Uppföljning av kvalitetsförändringar i ängs- och betesmark via NILS år 2007. Glimskär A, Bergman K-O, Christensen P, Cronvall E, Hedblom M, Lagerqvist K, Ringvall A, Wikberg J & Sundqvist S. Arbetsrapport 238.

Småbiotopsuppföljning i NILS år 2007. Glimskär A, Allard A, Högström M, Marklund L, Nilsson B, Ringvall A & Sundqvist S. Arbetsrapport 239.

Aerial photo interpretation for change detection of treeline ecotones in the Swedish mountains. Heiskanen J, Nilsson B, Mäki A-H, Allard A, Moen J, Holm S, Sundqvist S & Olsson H. Arbetsrapport 242.

2007
Landskapsdata från Nationell Inventering av Landskapet i Sverige (NILS). Flygbildstolkning av 1 km x 1 km rutan för år 2003. Esseen P-A, Nilsson B, Allard A, Gardfjell H och Högström M.  Arbetsrapport 169.

Fångst av vegetationsdata och Natura 2000-habitat i fjällen genom flygbildstolkning med punktgittermetodik. Allard A, Esseen P-A, Holm S, Högström M, Marklund L, Nilsson B, Reese H och Wikberg J. Arbetsrapport 172.

Utveckling av metodik för flygbildstolkning inom NILS landskapsrutor (5x5 km). Marklund L, Allard A, Egberth M, Holmgren J, Högström M, Nilsson B, Olsson H, Skånes H, Walter F och Sundquist S. Arbetsrapport 173.

Uppföljning av utredningen: Skador på mark och vegetation i de svenska fjällen till följd av barmarkskörning. Christensen, P och Sundquist S. Arbetsrapport 185.

Monitoring of butterflies within a landscape context. Jonason D. Examensarbete. Arbetsrapport 192.

Småbiotopsuppföljning i NILS år 2006. Glimskär, A., Allard, A., Högström, M., Marklund, L., Wikberg, J., Nilsson, B., Ringvall, A. & Sundquist, S. Arbetsrapport 200.

Uppföljning av kvalitetsförändringar i ängs- och betesmark via NILS år 2006.Glimskär, A., Bergman, K.-O., Lagerqvist, K., Ringvall, A., Wikberg, J., & Sundquist, S.  Arbetsrapport 201.

2006
Utveckling av nationellt uppföljningssystem för småbiotoper vid åkermark. Allard A, Marklund L, Glimskär A och Högström M. Arbetsrapport 158.

Förslag till regional uppföljning av ängs- och betesmarker via NILS. Glimskär A, Ringvall A & Wissman, J.

 2005
Småbiotoper vid åkermark – indikatorer och flygbildsbaserad uppföljning i NILS. Glimskär A, Allard A, Högström M. Arbetsrapport 134.

Uppföljning av naturvärden i ängs- och betesmarker via NILS – statistisk utvärdering och förslag till design. Glimskär A, Löfgren P, Ringvall A. Arbetsrapport 146.

A time study and description of the work methods for the field work in the National Inventory of Landscapes in Sweden. González, D. Examensarbete. Arbetsrapport 140.

Design and evaluation of a computer aided calibration program for visual estimation of vegetation cover. Gallegos Å. Examensarbete. Arbetsrapport 142.

2004
Vegetationskartan över fjällen och Nationell Inventering av Landskapet i Sverige (NILS) som underlag för Natura 2000. Esseen P-A, Löfgren P. Arbetsrapport 124.

Skador på mark och vegetation i de svenska fjällen till följd av barmarkskörning. Allard A, Löfgren P, Sundquist S. Arbetsrapport 126.

Linjära landskapselement i Sverige: skattningar från 2003 års NILS-data. Esseen P-A, Glimskär A, Ståhl G. Arbetsrapport 127.

Skattningar och precisionsberäkning i NILS - Underlag för diskussion om lämplig dimensionering. Ringvall A, Ståhl G, Löfgren P, Fridman J. Arbetsrapport 128.

Analys av informationsbehov för Nationell Inventering av Landskapet i Sverige (NILS). Esseen P-A, Glimskär A, Moen J, Söderström B, Weibull A. Arbetsrapport 132.


Kontaktinformation