Hoppa till huvudinnehåll

Miljöanalys

Förvaltar vi miljön på ett sätt som är hållbart när det gäller vatten och akvatiska ekosystem? SLU har ett samhällsuppdrag som är unikt bland Sveriges universitet och högskolor. Utöver utbildning och forskning har SLU regeringens uppdrag att bedriva fortlöpande miljöanalys. Flera av miljöanalysprogrammen arbetar helt eller delvis med vatten och akvatiska ekosystem.

Miljöanalysprogram som behandlar vatten

  • Sjöar och vattendrag

    Vi bidrar med kunskap och expertis i arbetet för Levande sjöar och vattendrag och övriga svenska miljömål med vattenanknytning. Vi stödjer också svenska myndigheters arbete med ramdirektivet för vatten och andra internationella åtaganden på vattenområdet.
  • Övergödning

    Vi har som mål att bidra med underlag för miljömålsuppföljning och internationella åtaganden. Vi bidrar också med kunskap om åtgärder mot övergödning, till exempel skyddszoner.
  • Försurning

    Program Försurning ger en plattform för arbetet med miljökvalitetsmålet Bara naturlig försurning och bidrar till fullföljandet av Sveriges åtaganden under Luftkonventionen.

Sveriges nya forskningsfartyg

Nu byggs ett av världens modernaste forskningsfartyg. Det nya fartyget kommer att tas i drift under 2019 och kan då användas till i stort sett alla typer av marin forskning och miljöövervakning.

Datavärdskap för miljöövervakningdata

SLU är på uppdrag av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten datavärd för viss data som samlas in genom nationell och regional miljöövervakning. Läs om vad SLU:s olika datavärdskap innebär och ta del av resultaten.

Publicerad: 17 november 2023 - Sidansvarig: water@slu.se
Loading…