Se våra filmer om vattenforskning!

Senast ändrad: 24 november 2023

På SLU forskar vi om vattnet i skogslandskapet, vattenhushållningen i jordbruket, dricksvatten, vattnets kretslopp, ekologin i sjöar, vattendrag och hav, fisk, ekonomi, förvaltning och mycket mer. Se våra filmer om vatten!

Filmen om SLU - Vatten och miljö är en av fem temafilmer som SLU tagit fram utifrån material som studenter och medarbetare sänt in.

Skog och vatten

Smartare metoder för att undvika körskador och bättre kantzoner längs vatten är frågor som forskarna inriktar sig på i det brukade skogslandskapet. Se filmen Skogen och vattnet, en av fem kortfilmer från forskningsprogrammet Future Forests.

Lenka Kuglerová är universitetslektor på institutionen för skogens ekologi och skötsel. Lenka och hennes kollegor tar fram kunskap om hur små vattendrag kan skyddas vid skogsbruk. Se filmen Kantzoner skyddar vattnet i skogslandskapet.

Hjalmar Laudon är professor i skogslandskapets biogeokemi på institutionen för skogens ekologi och skötsel. Hjalmar och hans kollegor studerar kemiska förändringar i skogsvattendrag. De ser effekter av ett ändrat klimat, som att vattentemperaturen stigit, vilket bidrar till att våra vatten blivit brunare. Det påverkar i sin tur vattenlivet. Se filmen Skogslandskapets vatten speglar klimatförändringen.

Jordbruk och vatten

Helena Aronsson är forskare på institutionen för mark och miljö. Helena visar oss ett forskningsprojekt som handlar om att fånga upp näringen från utehönsgårdar på ett smart sätt. Det minskar risken för övergödning i våra vatten. Se filmen Östersjösmart hönshållning minskar övergödningen.

En film med Jennie Barron, professor i jordbrukets vattenhushållning. Jennie presenterar sig själv och sin forskning som ska bidra till en mer hållbar vattenhushållning i odlingslandskapet i exempelvis Kenya. Om jordbruket hanterar vatten mer effektivt och hållbart kan fler människor få tillgång till rent vatten.

filmen Så minskar vi Östersjöns övergödning berättar Jens Fölster och Lars Sonesten om forskning och miljöanalys som handlar om att ta reda på hur mycket näring som läcker ut i sjöar och vattendrag. Hur har det gått med åtgärder mot näringsläckage, och hur kan man fånga upp näringen som ändå läcker ut?

Stad och vatten

Filmen Vad gömmer sig i ditt dricksvatten? ger en introduktion till hur SLU jobbar för att säkra vårt viktigaste livsmedel. SLU:s vattenforskare tar fram kunskap för beslutsfattare och vattenbranschen som stödjer arbetet med säkrare dricksvatten och framtidens vattenrening.

filmen Vilka metoder kan hjälpa oss att tidigt upptäcka föroreningar i dricksvattnet? visar professor Karin Wiberg och hennes kollegor hur de utvecklar metoder för att tidigt kunna upptäcka risker med föroreningar i vattnet innan hälsoeffekter uppstår.

En film med Björn Vinnerås, professor i kretsloppsteknik. Björn berättar om tekniska lösningar för att sluta kretsloppet mellan stad och land. Teknik som gör att man kan samla upp växtnäringen från avloppet och använda den till att producera nya gödselmedel.

En film med Anders Glynn, professor i toxikologi. Anders tar reda på om kemikalier i mat och dricksvatten kan vara en hälsorisk för befolkningen i Sverige.

Forskarna bakom sajten urbanfishing.com har gjort videon Urban fishing in Stockholm. Att fiska i staden är vanligt och det har visat sig att människor ofta äter fisken de fångar där. Forskarna är intresserade av det här fenomenet.

Tomas Brodin är professor på institutionen för vilt, fisk och miljö. Tomas och hans forskargrupp studerar hur läkemedelsrester som kommer ut i vattenmiljön påverkar fiskars beteenden. De har sett att fiskarna blir modigare, mer aktiva och mer asociala när de simmar med ångestdämpande läkemedel i vattnet. Se filmen Läkemedelsrester ändrar fiskars beteende.

Sjöar och vattendrag

Naturvårdsverket tar in ny kunskap i miljöarbetet. Till sin hjälp har de miljöforskningsanslaget. Det finansierar behovsmotiverad forskning till stöd för myndigheternas förvaltningsarbete. I filmen Grön infrastruktur får du veta mer om Crosslink, ett forskningsprojekt om värdet av trädbevuxen strandkantzon, där forskaren Brendan McKie medverkar.

en film med Stefan Bertilsson, professor i funktionell ekologi i limniska system berättar Stefan om sin forskning. Han studerar vilka mikroorganismer som bryter ner dött organiskt material, omvandlar metaller till mer toxiska och flyktiga former, fixerar kväve och bryter ner eller producerar metan, och vilka miljöfaktorer som styr dessa processer i sjöar, rinnande vatten, våtmarker och grundvatten.  

En film med Anti Vasemägi, professor i fiskbiologi. Anti undersöker genetiska och fenotypiska mönster hos öring, atlantlax och abborre, och studerar även parasiter som angriper olika fiskarter. Målet är att hitta gener och genetiska varianter som påverkar hur fisken anpassar sig till naturen och till förändringar orsakade av människor.

Kustområden och hav

Möt forskaren Valerio Bartolino vid institutionen för akvatiska resurser. I filmen Framtidens mat och framtidens klimat hör ihop berättar han om det marina livet som påverkas och förändras av till exempel storskaligt fiske och klimatförändringar i ett komplext samspel. Är de fiskar vi vill äta vinnare eller förlorare i den föränderliga världen? 

I filmen How fish are affected by a warmer Baltic Sea berättar Magnus Huss och Anna Gårdmark från institutionen för akvatiska resurser om sina studier om hur fisk och andra levande organismer påverkas av att hav och sjöar blir varmare.

I filmen om fartyget Svea besöker vi ett av världens modernaste oceangående forskningsfartyg. R/V Svea, som ägs av SLU, kan användas till i stort sett alla typer av marin forskning och miljöövervakning.

I filmen Hur många fiskar finns under ytan? Provfiske ger svar låter Jens Olsson, Martina Blaas och Per Holliland på institutionen för akvatiska resurser oss följa med på ett provfiske i Galtfjärden, ett av Östersjöns kustvatten. Till exempel visar provfisken att det har blivit vanligare med abborre i fångsten i Galtfjärden i takt med att vattnen blivit varmare.

Martina Blass är miljöanalytiker på institutionen för akvatiska resurser. I filmen Hörselstenen berättar hur gammal fisken är får vi veta hur Martina och hennes kollegor bestämmer åldern på fiskar genom att titta på fiskarnas hörselstenar. Åldersanalyser hjälper oss att kunna avgöra hur fisklivet på en plats mår och hur vi människor påverkar det med till exempel fiske.

Anna-Karin Dahlberg forskar om miljökemi på institutionen för vatten och miljö. I filmen Håller koll på miljögifter från fiberbankar berättar Anna-Karin om hur hon och kollegorna studerar spridning av miljögifter från träfibrer som pappers- och massaindustrin släppt ut och som ligger på havs-, sjö- och älvbottnar i Sverige. De jobbar också med metoder för att sanera fiberbankar.

Akvakultur

I ett forskningsprojekt om vass undersöker vi hur och när vassen skall skördas för att fungera som fodermedel och hur den på bästa sätt kan konserveras genom ensilering. Vi skall också undersöka om fodervärdet kan förbättras genom olika fysiska och biologiska processmetoder. Det övergripande syftet är att återta näring från land och vatten som annars skulle hamna i Östersjön. Se en video om vasskörd vid Kyrkfjärden med specialbyggd hydrokopter

En introduktionsvideo om SLU Fodertekniskt laboratorium från institutionen för husdjurens utfodring och vård.

filmen Skörd av vass och odling av musslor – en miljöåtgärd för Östersjön berättar Anders Kiessling, professor i akvakultur, om hur hans forskargrupp tar fram kunskap om hur vass och musslor kan användas som djurfoder.


Kontaktinformation

Vicedekan, ansvar för fortlöpande miljöanalys

Jens Olsson, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
jens.olsson@slu.se, 010-478 41 44