Kontinuitetsskogsbruk

Senast ändrad: 09 januari 2024

TC4F:s forskning om kontinuitetsskogsbruk bedrivs inom två huvudområden: skötsel av heterogen skog samt omföring av enskiktad till flerskiktad skog.

Flerskiktad skog i Tönnersjöheden, foto Mats Hannerz
Den flerskiktade skogen i Eriksköp, Tönnersjöhedens försökspark i Halland, är ett viktigt studieobjekt. Foto Mats Hannerz.

Kontinuitetsskogsbruk (ofta kallat hyggesfritt skogsbruk) är ett skogsbrukssätt som röner stort intresse trots att de praktiska erfarenheterna är mycket små. Det går i princip ut på att virkesuttagen sker genom återkommande höggallringar, och att marken aldrig lämnas helt kal. Ett långsiktigt, ekonomiskt uthålligt, kontinuitetsskogsbruk fordrar en heterogen skog med träd i alla storleksklasser. Föryngringen sker genom naturlig insådd eller genom komplettering med plantering och sådd.

Skötsel av flerskiktad skog

Ett fältförsök i Halland används för att utvärdera hur olika skötsel påverkar den långsiktiga tillväxten, ekonomin och föryngringen i en extremt heterogen skog. Beståndet är en drygt 100-årig skog uppkommen efter sådd. Idag utgörs det av en blandning av ek, tall och gran i alla storleksklasser. I beståndet jämförs olika huggningsstrategier och föryngringsmetoder.

Omföring av enskiktad till flerskiktad skog

Genom TC4F har försök kunnat anläggas för att utvärdera möjligheterna att stegvis omföra en enskiktad till en flerskiktad skog. Utgångspunkten är en relativt homogen och ung granskog som gallras ner hårt. I delar av bestånden eftersträvas så stor spridning som möjligt på trädstorlekar, i andra så låg spridning som möjligt. Försöken, som ligger i Jämtland och Småland, kommer att ge intressanta bidrag till diskussionen om hur volymproduktionen påverkas av om beståndet är homogent eller heterogent.


Kontaktinformation

Urban Nilsson, Professor
Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, SLU
Urban.Nilsson@slu.se, 070-3465192

Tomas Lundmark, professor
Institutionen för skogens ekologi och skötsel, SLU
tomas.lundmark@slu.se, 070-631 74 12