Snabbväxande lövträd

Senast ändrad: 09 januari 2024

Inom ramen för TC4F har en försöksserie anlagts på både skogs- och åkermark, spridd från Västerbotten till Skåne. I försöken studeras både föryngring och produktion av biomassa. Försöken kommer också att bli värdefulla för att studera effekter på flora, fauna och övrig miljö.

Rebecka McCarthy Henrik Böhlenius och Rolf Övergaard, foto Mats Hannerz
Rebecka McCarthy, Henrik Böhlenius och Rolf Övergaard demonstrerar försöken med hybridasp och poppel. Foto Mats Hannerz.

Poppel och hybridasp är två snabbväxande lövträd som kan bli värdefulla komplement i den svenska trädfloran. Idag odlas de framför allt på jordbruksmark, men båda arterna har potential att dessutom bli värdefulla skogsträd. Föryngringen är en viktig flaskhals för båda trädslagen. Konkurrerande vegetation, viltbete, frost och svampskador är exempel på problem.

En specifik fråga inom projektet är poppelns etablering på skogsmark, där erfarenheterna är mindre goda. I projektet studeras effekten av olika planttyper, näringstillförsel och kontroll av markvegetationen.

En annan fråga som studeras är om det finns genetiska skillnader i viltbegärlighet mellan olika kloner hos poppel. I ett första steg identifieras om det finns reella skillnader. I nästa steg kartläggs de ämnen som i så fall spelar roll för betestrycket.