CV-sida

Eva Lindberg

Eva Sara Lindberg
Utveckling av metoder för att ta fram skoglig information från laserdata och satellitbilder

Presentation

Universitetslektor vid Institutionen för skoglig resurshushållning (SRH); Avdelningen för skoglig fjärranalys

Huvudfokus för min forskning är utveckling av nya automatiska metoder för att ta fram information för olika aspekter av vegetationsanalys och kartering, speciellt trädslagskartering och habitatanalys, från fjärranalysdata, främst flygburna laserdata (ALS, dvs. tredimensionella data). Det är ett tekniskt ämne som inkluderar kunskap om sensorer, programmering och skript för dataanalys, men även forskning om naturliga processer relaterade till den skogliga och ekologiska informationen: kronstrukturens påverkan på habitat för fåglar, insekter och lavar i skogen, betydelsen av trädens och trädkronornas egenskaper för förekomsten av lavar samt struktur och fenologi hos olika trädarter.

Inspelade föreläsningar/presentationer

Next generation forest maps provide more information for sustainable forest management i föredragsserien Värt att veta den 3:e oktober 2018 på SLU i Umeå.

Trädslag och tillväxt från fjärranalysMistra Digital Forest programkonferens den 26:e november 2020.

Docentföreläsning Mapping of tree species and biodiversity in forests from remotely sensed data den 4:e maj 2021.

Undervisning

Tillämpad fjärranalys i skogsbruket SG0261 - VT 2022, VT 2023

Remote Sensing and Forest Inventory SG0153 - HT 2009, HT 2010, VT 2016, VT 2017, VT 2018, VT 2019

Statistik och skogsinventering SG0204 - HT 2018

Laserskanning och digital fotogrammetri i skogsbruket SG0241 - HT 2018

Bakgrund

Docent i teknologi, 2021, Sveriges Lantbruksuniversitet, Fakulteten för skogsvetenskap

Postdoktor vid Department of Geodesy and Geoinformation, TU Wien, 2013-2015

Filosofie doktor i teknologi, 2012, Sveriges Lantbruksuniversitet, SRH. Titel: Estimation of canopy structure and individual trees from laser scanning data, huvudhandledare: Håkan Olsson

Civilingenjör i teknisk fysik, 2000, Umeå Universitet

Handledning

Pågående

•    Huvudhandledare till doktorand Louisa Eurich, SLU, SRH, antagen 2023, planerad disputation 2027, SLU Umeå

•    Biträdande handledare till doktorand Sara López Fernández, SLU, Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi, antagen 2023, planerad disputation 2027, huvudhandledare Malin Elfstrand, SLU Uppsala

•    Biträdande handledare till doktorand Annica Nordström, SLU, Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi, antagen 2023, planerad disputation 2027, huvudhandledare Rosario Garcia Gil, SLU Umeå

•    Biträdande handledare till doktorand Ritwika Mukhopadhyay, SLU, SRH, antagen 2020, planerad disputation 2024, huvudhandledare Henrik Persson, SLU Umeå

•    Biträdande handledare till doktorand Raul de Paula Pires, SLU, SRH, antagen 2020, planerad disputation 2026, huvudhandledare Johan Holmgren, SLU Umeå

•    Biträdande handledare till doktorand Lukas Holmström, SLU, Institutionen för vilt, fisk och miljö, antagen 2020, planerad disputation 2024, huvudhandledare Jörgen Sjögren, SLU Umeå

•    Huvudhandledare till doktorand Arvid Axelsson, SLU, SRH, antagen 2017, planerad disputation 2023, SLU Umeå

•    Huvudhandledare till masterstudent Iosif Nikolaos Al Sheikh Aly, SLU, SRH, Tree Detection and Characterization Utilizing Laser Data for Forest Biodiversity Assessment, planerad examen 2024

Avslutade arbeten

•    Huvudhandledare till masterstudent Sirajum Munira, SLU, SRH, Transferability Analysis of Individual Tree Species Classification and Volume Estimation using Dual-Wavelength Airborne Laser Scanning in Boreal Forests, 2022

•    Handledare till postdoktor Langning Huo, SLU, SRH, 2019-2021

•    Biträdande handledare till doktorand Nils Lindgren, SLU, SRH, Data assimilation of forest variables predicted from remote sensing data, disputation 2021, huvudhandledare Håkan Olsson, SLU Umeå

•    Biträdande handledare till doktorand Julian Klein, SLU, Institutionen för Ekology, The forgotten forest : on thinning, retention, and biodiversity in the boreal forest, disputation 2020, huvudhandledare Sönke Eggers, SLU Uppsala

•    Biträdande handledare till masterstudent Marian Schimka, SLU, SRH (Geographisches Institut, Universität Heidelberg, Germany), Operationality Assessment of Dual-Wavelength Airborne Laser Scanning for Tree Species Classification in Boreal Forests, 2020, huvudhandledare Bernhard Höfle, Universität Heidelberg

•    Huvudhandledare till masterstudent Carl Jansson, SLU, SRH, Identifiering av fullskiktade bestånd med stereomatchade flygbilder och laserskanning, 2018

•    Biträdande handledare till masterstudent Magnus Persson, SLU, SRH, Tree species classification using multi-temporal Sentinel-2 data, 2018, huvudhandledare Heather Reese, SLU Umeå

•    Huvudhandledare till masterstudent Arvid Axelsson, SLU, SRH, Using multispectral ALS for tree species identification, 2018

•    Biträdande handledare till masterstudent Emil Larsson, SLU, Institutionen för vilt, fisk och miljö, 3D vegetation structure influence on boreal forest bird species richness, 2017, huvudhandledare Johan Svensson, SLU Umeå

•    Biträdande handledare till masterstudent Edward Sjödin, SLU, SRH, Analys av säsongsvariationer vid skattning av skogliga variabler med InSAR teknik, 2016, huvudhandledare Henrik Persson, SLU Umeå

•    Huvudhandledare till bachelorstudent Nicoleta Iurist, TU Wien, Department of Geodesy and Geoinformation, titel 3D Modeling and Individual Tree-Crown Delineation Based on Very High Resolution Satellite Images, 2015

Publikationer i urval

Se Publikationslista längst ned på denna sida för vetenskapliga artiklar.

Nya publikationer

Lindberg, E., Holmgren, J., & Olsson, H. (2021). Classification of tree species classes in a hemi-boreal forest from multispectral airborne laser scanning data using a mini raster cell method. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 100, 102334, DOI: 10.1016/j.jag.2021.102334

Huo, L., Persson, H.J., & Lindberg, E. (2024). Analyzing the environmental risk factors of European spruce bark beetle damage at the local scale. European Journal of Forest Research, DOI: 10.1007/s10342-024-01662-4

Huo, L., Strengbom, J., Lundmark, T., Westerfelt, P., & Lindberg, E. (2023). Estimating the conservation value of boreal forests using airborne laser scanning. Ecological Indicators, 147, 109946, DOI: 10.1016/j.ecolind.2023.109946

Doktorsavhandling

Lindberg,E   (2012).  Estimation of canopy structure and individual trees from laser scanning data  Diss.  Umeå: Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet . (2012:33) .

Faktablad

Olofsson, K  et al. (2017).  Markbaserad laserskanning   Uppsala: Fakulteten för skogsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet . (2017:2) . 

Lindberg,E.  & Holmgren, J. (2014).  Flygburen laserskanning för skogliga skattningar   Uppsala: Sveriges lantbruksuniversitet . (4) . 

Bibliometriska indikatorer från Web of Science 2023-10-31

Total Publications 36, h-index 17, sum of times cited 1148 (1096 without self citations), citing articles 934 (911 without self citations).

Länkar

Profil i ResearchGate

ORCID 0000-0002-1792-0773

Granskning av vetenskapliga artiklar i Publons databas

Co-convener för sessionen Remote Sensing for forest applications i European Geosciences Union General Assembly 

•    Vienna, Austria | 8–13 April 2018

•    Vienna, Austria | 7–12 April 2019

•    Online | 4–8 May 2020

•    vEGU21: Gather Online | 19–30 April 2021

•    Vienna, Austria & Online | 23–28 April 2023

•    Vienna, Austria & Online | 14–19 April 2024

Forskningsprogram

Mistra Digital Forest Finansierat av Mistra, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning 2019-2022.

Kartering och miljöövervakning med flygburen laserskanning och digitala bilder (EMMA) Finansierat av Naturvårdsverket 2009-2013. Rapport / Naturvårdsverket

Forskningsanslag

•    Landskapsförädling: Ett nytt paradigm inom hållbart skogsbruk 2022-2026, Stiftelsen för Strategisk Forskning. Medsökande (Huvudsökande María Rosario García-Gil, SLU). Totalt SEK 34 000 000

•    I konflikt eller samverkan? Den skogliga naturvårdens roll i barkborrens utbrottsdynamik 2022 – 2025, Formas. Medsökande (Huvudsökande Simon Kärvemo, SLU). Totalt SEK 3 464 052

•    A continuation observation of the bark beetle infestations from both field and remote sensing 2022-2023, Hildur & Sven Wingquists stiftelse för skogsvetenskaplig forskning. Medsökande (Huvudsökande Langning Huo, SLU). Totalt SEK 1 026 000 

•    Satellit och drönare i framtidens skogliga fjärranalysforskning 2021 – 2022, Hildur & Sven Wingquists stiftelse för skogsvetenskaplig forskning. Medsökande (Huvudsökande Henrik Persson, SLU). Totalt SEK 1 050 000

•    Improved detection and prediction of spruce bark beetle infestations 2021 – 2022, Stiftelsen Nils och Dorthi Troêdssons forskningsfond. Medsökande (Huvudsökande Langning Huo, SLU). Totalt SEK 519 163

•    Improved detection and prediction of spruce bark beetle infestations 2021 – 2022, Stiftelsen Seydlitz MP bolagen. Medsökande (Huvudsökande Langning Huo, SLU). Totalt SEK 879 566

•    Biodiversitetsindikatorer från laserdata 2020 – 2021, Mistra Digital Forest forskningsprogram. Huvudsökande. Totalt SEK 750 000

•    Trädslagsklassificering från fjärranalys - nästa generation skogskartor för ekologi och skötsel 2019 – 2021, Formas. Huvudsökande. Totalt SEK 2 999 133

•    Nya skogskartor med trädslagsinformation från tidsserier av satellitdata 2019 – 2021, Skogssällskapet. Huvudsökande. Totalt SEK 1 311 505

•    Detektion av granbarkborreangrepp från nya fjärranalysdata och kontinuitet i data från Remningstorp 2019 – 2021, Hildur & Sven Wingquists stiftelse för skogsvetenskaplig forskning. Huvudsökande. Totalt SEK 1 200 000

•    Ny teknik för skogsbruksplanering 2017 – 2018, Hildur & Sven Wingquists stiftelse för skogsvetenskaplig forskning.  Medsökande (Huvudsökande Håkan Olsson, SLU). Totalt SEK 1 100 000

•    Den bortglömda skogen - gallringsåtgärder för en hållbar skogsproduktion och biologisk mångfald i boreala skogar 2016 – 2018, Formas. Medsökande (Huvudsökande Sönke Eggers, SLU). Totalt SEK 5 417 000

•    Trädslagsinformation från flygburna och markbaserade sensorer 2016 – 2018, Hildur & Sven Wingquists stiftelse för skogsvetenskaplig forskning. Huvudsökande. Totalt SEK 1 800 000

•    Gynnar hyggesfritt skogsbruk fågelsamhällen? 2016 – 2018, Formas. Medsökande (Huvudsökande Jean-Michel Roberge, SLU). Totalt SEK 2 997 000

•    Bättre och bättre, steg för steg: Ett nytt system för gradvis förbättring av landtäckedata från Sentinel-2 data 2016 – 2018, Rymdstyrelsen. Medsökande (Huvudsökande Heather Reese, SLU). Totalt SEK 3 133 000

•    Förekomst av lavrika skogar i norra Sverige: Ett verktyg för landskapsplanering 2015 – 2017, Formas. Medsökande (Huvudsökande Henrik Hedenås, SLU). Totalt SEK 4 842 000

•    Dataassimilering för ett hållbart skogsbruk 2015 – 2017, Formas. Medsökande (Huvudsökande Håkan Olsson, SLU). Totalt SEK 5 000 001

•    Habitatinformation från flygburen laserskanning 2013 – 2016, Formas. Huvudsökande. Totalt SEK 2 368 850

•    Fältinventering - habitatinformation från flygburen laserskanning 2013 – 2014, Fakulteten för skogsvetenskap (S), Sveriges Lantbruksuniversitet. Huvudsökande. Totalt SEK 120 000

•    Förbättrade metoder för att beskriva trädslag och stamdiametrar från flygburen laserskanning 2012 – 2013, Karl Erik Önnesjös stiftelse för vetenskaplig forskning och utveckling. Huvudsökande. Totalt SEK 400 000


Kontaktinformation

Universitetslektor vid Institutionen för skoglig resurshushållning; Avdelningen för skoglig fjärranalys
Telefon: +46907868536
Postadress:
Institutionen för skoglig resurshushållning
Avdelningen för skoglig fjärranalys
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd, Umeå

Publikationslista: