CV-sida

Karin Nilsson

Karin Nilsson
Det mesta av mitt arbete rör näringsvävar i vatten och fiskpopulationer i synnerhet. För närvarande fokuserar jag på hur mänsklig påverkan - som vattenkraft och klimatförändringar - påverkar fiskpopulationer i älvar och sjöar, och på att utveckla förvaltningsåtgärder. Jag tycker om att arbeta med experiment och fältstudier, samt populations- och födovävsmodellering.

Presentation

Jag är forskare på institutionen för Vilt Fisk och Miljö på SLU i Umeå och jobbar med ekologiska frågeställningar kopplade till främst sjöar och rinnande vatten.   Jag är särskilt intresserad av betydelsen av olika livs-stadier, och det faktum att djur tillväxer och utvecklas under sina liv, och vidare vilka effekter detta har på populations och födovävsdynamik. Jag har flera projekt kopplade till vattenkraftsutbyggnad, ett med fokus på hur vi kan förbättra passageeffektivitet för nedströmsvandrande fisk och vilken betydelse återlekande fisk har för populationer. Ett annat handlar om att modellera hur åtgärder påverkar fiskpopulationer. Ytterligare ett tema är klimatförändringar och hur dessa påverkar födovävar i nordliga sjöar, med extra fokus på röding och öring. Jag är en resurs och kontaktperson gällande modellering på institutionen.

Undervisning

Jag tycker mycket om att undervisa, och har undervisat på flera olika kurser från grundläggande till avancerad nivå. Just nu är jag kursansvarig för Vetenskapsteori och metod, samt Skogsskötsel och naturvårdsbiologi. Jag undervisar nu på  Fish Ecolgy, Fish and wildlife management, Fish and wildlife census techniques, och  Applied Population Ecology  

Om du är intresserad av att skriva examensarbete så finns det information på institutionens hemsida– men det kan finnas ytterligare möjligheter kopplade till mina forskningsprojekt.