SLU-nyhet

Miljöövervakning av biologisk mångfald, växtskadegörare och invasiva arter i jordbruket

Publicerad: 13 oktober 2017

Jordbruksmarken är viktig för vår framtid. Den ska inte bara ge oss mat utan spelar också en roll i den pågående omställningen från fossil energi till bioenergi. För att behålla markens bördighet och skydda den komplicerade näringsväven behövs bättre insyn i markens betydelse som ekosystem. SLU har tagit fram ett förslag till rikstäckande miljöövervakning av biologisk mångfald, växtskadegörare och invasiva arter i jordbruksmark på uppdrag av Jordbruksverket.

De organismer som myllrar i jordbruksmarken är viktiga för markens bördighet, pollinering och biologisk kontroll. En förlorad mångfald i marken kan aldrig återställas, åtminstone inte i sin helhet, och det är viktigt att skydda den för att inte riskera att dessa ekosystemtjänster försvagas.
Dessutom härbärgerar jordbrukslandskapet en mycket stor andel av våra arter, en tredjedel av alla rödlistade arter är kopplade hit.
Samtidigt är vissa arter ett stort problem för jordbruket tex skadeinsekter, växtsjukdomar och ogräs och det är bra att ha koll på hur vanliga de är och hur de sprids. Vissa av dem räknas som invasiva arter.

Råder kunskapsbrist

Trots detta finns inte samma heltäckande, standardiserade dataunderlag om miljöeffekter och ekologiskt tillstånd som för skog. Tanken är att det föreslagna miljöövervakningsprogrammet ska råda bot på kunskapsbristen!

Följande organismgrupper ska övervakas:

 • Insekter och spindeldjur (skadegörare, naturliga fiender, pollinatörer)
 • Markfauna
 • Växtpatogener och andra mikroorganismer
 • Ogräs

För vissa organismer finns det data idag men till exempel för ogräs och nematoder saknas bra dataunderlag. Det gäller också många nyttoinsekter som bidrar till att höja skördarna genom att exempelvis pollinera blommande grödor eller äta och parasitera på skadegörare och ogräs.

Ger mycket ny information

Miljöövervakningsprogrammet kommer att ge helt ny information om:

 • Skillnader mellan regioner och landskapstyper
 • Förändringar som beror på brukningsmetoder (gröda, jordbearbetning, bekämpning)
 • Åtgärder för att bevara och stärka biologisk mångfald
 • Effekter av nya grödor och sorter
 • Effekter av växtskyddsmedel
 • Förändrad utbredning och förekomst av ogräs och växtskadegörare
 • Effekter av miljöinriktade styrmedel och regler
 • Påverkan av klimatförändringar

Övervakningsprogrammet ska enligt förslaget samordnas med Mark- och grödoinventeringens rikstäckande, representativa stickprov i åkermark. I förslaget ingår 1000 fält där 200 fält besöks per år och varje fält vart femte år. Dessutom föreslår SLU en riktad uppföljning för att upptäcka nya växtskadegörare och invasiva arter.

Data kommer att vara till stor nytta

Det stärker SLU:s miljöanalysprogram Jordbrukslandskap. Där ingår i dag åkermarkens och grödans kemi, markpackning, biodiversitet och hävd i gräsmarker samt småbiotoper vid åkermark.

Dessa data kommer också att vara till stor nytta i SLUs forskning och samverkan kring växtsjukdomar och växtskydd i lantbruket samt växtproduktion.

Förslaget till miljöövervakningsprogram har tagits fram av Institutionerna för ekologi, skoglig mykologi och växtpatologi respektive växtproduktionsekologi.

Jordbruksverket och SLU kommer under oktober att besluta hur de ska gå vidare med programmet.


Kontaktinformation

Anders Glimskär, forskare, kontakt miljöanalys regional landskapsövervakning
Institutionen för ekologi, SLU
anders.glimskar@slu.se,  018-67 22 20, 076-821 96 70