SLU-nyhet

Konkurrens om föda får älgen att beta mer tall

Publicerad: 09 december 2019
Älg som betar. Foto.

Skogsskador där älgen betar ekonomiskt viktig tall är en välkänd problematik. Lösningen kan i vissa områden vara att gynna bärris och minska antalet mindre hjortdjur – inte endast antalet älgar.

I områden med täta stammar av de mindre hjortarterna; rådjur, kron- och dovhjort, äter älgar mer tall och mindre bärris. Samma mönster saknas hos de mindre arterna.

– Konkurrensen om föda från de mindre hjortarterna kan alltså tvinga älgen att äta mer tall, vilket kan öka skogsskadorna, säger Robert Spitzer, doktorand vid SLU, institutionen för vilt, fisk och miljö.

Robert Spitzer har i sin avhandling undersökt vad älg, rådjur, kronhjort och dovhjort äter under året i olika typer av landskap i Sverige och Europa, och hur hjortarterna påverkar varandra genom sina foderval. För att få reda på vad de ätit har han DNA-analyserat spillning från tusentals hjortdjur.

Resultaten visar att bärris, som blåbär och lingon, utgjorde en stor andel av födan under hela året för alla hjortarter som undersöktes. Älgdieten innehöll en större andel tall under vinter och vår jämfört med de övriga hjortarterna.

– För att minska skadorna på tall kan det vara mer effektivt att anpassa skogsskötseln för att gynna bärris och att reglera antalet mindre hjortdjur, än att enbart fokusera på att reglera tätheten på älgstammen, säger Robert Spitzer.

Robert Spitzer kommer att försvara sin avhandling fredag den 13 december på SLU i Umeå. Forskningen har gjorts som en del i projektet Beyond moose (Inte bara älg), med stöd från Naturvårdsverket, Kempestiftelserna, Länsstyrelsen Västerbotten och Svenska Jägareförbundet.