SLU-nyhet

Nytt synsätt på maktrelationer i medborgardialoger

Publicerad: 18 december 2019

Oklarheter om vilket inflytande medborgardialoger kan ha på beslut i omstridda frågor leder inte sällan till konflikter. Martin Westin från SLU har studerat hur samhällsplanerare hanterar maktrelationer med medborgare i sådana dialoger. I sin avhandling beskriver han fyra olika synsätt på makt, och lanserar en ”begreppsfamilj” som kan användas i såväl utbildning som i praktisk planering.

Medborgardialoger är till för att ge medborgare möjlighet att delta i demokratiska processer och få inflytande över beslut som rör deras närmiljö. I dialogerna möter politiker och samhällsplanerare medborgare för att diskutera till exempel byggplaner. Inte sällan är det omstridda frågor som behandlas, och konflikter kan uppstå när avvägningar ska göras mellan till exempel bevarande av grönområden respektive bostadsbyggande eller vid lokalisering av flyktingbostäder.

Martins Westins doktorsavhandling om makt i medborgardialoger har möjliggjorts genom samverkan mellan Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Uppsala universitet. I arbetet har han bland annat studerat medborgardialoger om utvecklingen av Lina Sandells park i Uppsala och om etableringen av flyktingbostäder i Göteborg.

– En av de största svårigheterna i medborgardialoger är att hantera maktrelationer. Förespråkare för medborgardialoger ser ofta makt som något negativt som bör ersättas med dialog. Men det synsättet blir för ensidigt och kan leda till förvirring och otydlighet avseende vilket påverkansutrymme medborgarna har genom dialogerna, säger Martin Westin.

Avhandlingen breddar förståelsen av makt i planeringsteori och praktik. I den inflytelserika rationella planeringsteorin ses planerare som värderingsfria experter som endast genomför demokratiskt fattade beslut. Den kommunikativa planeringsteorin, som ligger till grund för medborgardialoger, anger istället att planerarna bör medverka till att orättvisa maktskillnader ersätts med jämlika dialoger. Båda synsätten ger värdefulla insikter, men erbjuder inte det nyanserade språk som planerare behöver för att kunna reflektera över vad som är rätt att göra i svårtydda situationer.

För att lösa det problemet har Martin Westin utvecklat ett nytt synsätt på maktrelationer i medborgardialoger. Makt definieras i avhandlingen som ett "familjelikhetsbegrepp" som består av fyra olika synsätt på makt.

– Begreppsfamiljen kan bidra till att förbättra medborgardialogerna och kan användas för att förstå vad makt är och värdera när den utövas på ett acceptabelt sätt, säger Martin Westin.

Makt att, visar att maktordningar är nödvändiga för att sociala relationer ska ges den förutsägbarhet som krävs för att aktörer ska kunna agera gemensamt. Det begreppet hjälper oss att förstå att även de som vill förändra maktrelationer inte kan fly från makt, inte ens i medborgardialoger. Makt tillsammans betecknar situationer där medborgardialogens aktörer agerar för att nå gemensamma mål. Det är denna typ av makt som många förespråkare för medborgardialoger eftersträvar. Men i konfliktfyllda medborgardialoger blir det nödvändigt att även utöva makt över för att ordna relationer mellan politiker, planerare och medborgare på ett sätt som möjliggör dialog och beslutsfattande. För dialog vid konflikt har Martin därför utvecklat begreppen illegitim och legitim makt över som kan användas för att avgöra när maktutövningen är etiskt försvarbar.

– Min förhoppning är att forskningen ska bidra till att planerare får bättre möjligheter att reflektera över maktrelationer under medborgardialoger. Maktbegreppen kan med fördel ingå i utbildningsmaterial och handböcker, säger Martin Westin.

----------------------

MSc Martin Westin, institutionen för stad och land, försvarade sin doktorsavhandling Rethinking power in participatory planning - Towards reflective practice den 17 december i Uppsala. Opponent var Jonna Bornemark, professor, Södertörns högskola

Mer information

Martin Westin
Institutionen för stad och land, avdelningen för miljökommunikation
Sveriges lantbruksuniversitet
martin.westin@slu.se, 070-191 46 17, 070-718 01 51
https://www.slu.se/cv/martin-westin1/

och

projektkoordinator vid Swedesd – Internationellt center för lärande för hållbar utveckling vid Uppsala universitet
martin.westin@swedesd.uu.se, 018-471 84 08
https://katalog.uu.se/empinfo?id=N13-261_1

Länk till avhandlingen (pdf)
https://pub.epsilon.slu.se/16462/

Pressbilder

(Får publiceras fritt i anslutning till artiklar om detta pressmeddelande. Fotograf ska anges.)

Martin Westin. Foto: Uppsala universitet