SLU-nyhet

Sex nya äppelsorter särskilt intressanta för odling

Publicerad: 24 november 2021

Intresset växer för svenskodlade äpplen men odlarna behöver fler sorter att välja bland. Forskning från SLU visar sex nya sorter med särskilt lovande odlings- och kvalitetsegenskaper.

Intresset ökar för svenskodlad frukt och för produkter som baseras på lokal fruktråvara. Om svenska odlare även i framtiden ska kunna behålla och utöka sin produktion krävs tillgång till nya äppelsorter med ännu bättre kvalitets-, odlings- och lagringsegenskaper.  
 
– Det är viktigt att vi hela tiden forskar och testar nya sorter för att se om de passar svenskt klimat och svenska odlingsförhållanden. Det blir allt viktigare utifrån att våra odlingsförhållanden, framförallt vädret, ändrar sig hela tiden, menar Jan Flemming Jensen, trädgårds- och odlingschef på Kiviks Musteri AB. 
 
Forskare från SLU har nu sammanfattat två̊ projekt som utvärderat odlings- och kvalitetsegenskaper hos dessert- och mustäppelsorter, som nyligen tagits fram genom växtförädling. 
 
– Våra resultat visar sex äppelsorter som särskilt intressanta för fortsatta försök: Early Jonagold, Maribelle, Minneiska, Reanda, Rubinstep och Saltanat, säger Kimmo Rumpunen, forskare på institutionen för växtförädling på SLU i Alnarp.

 
Testade 31 äppelsorter

Sedan 2015 har SLU genomfört provodling av 31 sorter och selektioner av dessert-, must- och cideräpplen. Testodlingarna gjorde på flera olika platser i södra Sverige men utvärderingen fokuserades på försöken som gjorts med IP-odling (integrerad produktion) vid Balsgård och på Solnäs gård.

Provodlingarna besöktes upprepade gånger under säsongen för bedömning av både frukt och träd. Varje träd bedömdes individuellt vad gällde tillväxt, trädhälsa, förgrening och fruktsättning.

– Vi strävade efter att plocka frukter i relativt tidigt mognadsstadium för att ligga nära kommersiell plockmognad. Inlagrade frukterna bedömdes en gång per månad och förekomst av lagringssjukdomar noterades. Hos både den färska och den inlagrade frukten analyserades fasthet, löslig torrsubstans och titrerbar syra, säger Kimmo Rumpunen.

Resultatet visar att särskilt sex av sorterna har intressanta träd- och fruktegenskaper men även brister i trädens och frukternas sundhet och sorternas anpassning till lokalklimatet. Nu rekommenderar forskarna fortsatta försök med utökad provning av sorterna Early Jonagold, Maribelle, Minneiska, Reanda, Rubinstep och Saltanat. Av dessa sorter bedöms Reanda vara mest lämpad för ekologisk odling medan t.ex. Minneiska, som har utsökt smak, krispig textur och mycket god lagringsbarhet, är känslig för skorv och därför mer lämpad för IP-odling.

Skribent: Magnus Trogen Pahlén.

Fakta:

Flera nya utländska äppelsorter har bra kvalitet men är känsliga för sjukdomar 
Kimmo Rumpunen, docent, samt Hilde Nybom, professor, båda vid Institutionen för växtförädling, SLU Balsgård. LTV-fakultetens faktablad, 2021:9 
 
Projektet har även fått medel från Wiklands fond.  
 
Projektet är genomfört i samverkan med partnersföretagen Äppelriket ekonomisk förening och Kiviks Musteri AB samt med odlarna Per Odén, Svinaberga och David Olsson, Vik. 
 
Integrerad produktion (IP) är ett odlingssystem som står mellan konventionell och ekologisk odling och innebär att största hänsyn skall tas till miljön, samtidigt som odlingen skall vara ekonomiskt bärkraftig. Detta innebär bl.a. att gödsling, bevattning, bekämpning av skadedjur och sjukdomar, endast sker efter dokumenterat behov. I nya planteringar används motståndskraftiga sorter mot sjukdomar och skadedjur.