SLU-nyhet

Tydlig koppling mellan klimat och markens vattengenomsläpplighet – eller?

Publicerad: 31 januari 2024
En man sitter på en pall i ett fält och inspekterar en vattenmätare.

En ny metaanalys som omfattar 466 studier visar att klimatet hänger ihop med markens vattengenomsläpplighet, vilket utmanar den dominerande förklaringen. Samtidigt misstänker forskarna att det finns en annan förklaring gömd bakom datan. – Om vi kan förstå vilka faktorer som påverkar markens vattengenomsläpplighet kan det hjälpa samhället att bättre hantera stora mängder regn, säger John Koestel, forskare vid SLU och Agroscope i Schweiz.

I en ny studie har forskare från bland annat SLU och Agroscope analyserat stora mängder data från odlade och icke-odlade marker utspridda över hela världen. Specifikt har de studerat vattengenomsläppligheten i vattenmättad mark och mark som är nästintill vattenmättad.

Resultaten visar en tydlig koppling mellan klimat och markens vattengenomsläpplighet. Det ser alltså ut som att klimatet påverkar hur väl marken kan ta upp, hålla och leda vatten. Enligt studien finns dock inget orsakssamband mellan klimat och vattengenomsläppligheten i marken.

- Vi tror att rötter och organismer som lever i marken, så som daggmaskar och myror, ligger bakom kopplingen. Sannolikt är det alltså så att klimatet påverkar hur strukturen i marken utvecklas, och vilka organismer som lever där, berättar John Koestel.

Forskarna menar att aktiviteter som markorganismer utför, som till exempel grävning av gångar i marken, bygger markstrukturen och främjar markens vattengenomsläpplighet. De tror även att markanvändning och jordtyp har en del i förklaringen till kopplingen. Datan var inte tillräcklig för att kunna besvara de frågorna, men förhoppningen är att kunna utforska det framöver.

- Med klimatförändringarna kommer extremväder bli allt mer frekvent. När vi har kraftiga och täta skyfall som under sommaren 2023 behöver vi förstå om och hur vi kan rusta marken för att hantera vattenmängderna på ett så riskfritt sätt som möjligt, säger John Koestel. 

Vetenskaplig artikel

Impacts of soil management and climate on saturated and near-saturated hydraulic  conductivity: analyses of the Open Tension-disk Infiltrometer Meta-database (OTIM)

Fakta:

Vadå markstruktur?

Marken är ett system av små, små gångar mellan mineraler och organiskt material där luft och vatten kan röra sig fritt och ge liv till växter och djur. De små gångarna utgör markens struktur, det vill säga den fysikaliska sammansättningen av jord i form av exempelvis sand eller lera. Markens vattengenomsläpplighet är direkt beroende av en god markstruktur. Om markstrukturen är bra kan vi bättre hantera och förhindra översvämningar, jorderosion och läckage av näringsämnen.

Om den vetenskapliga artikeln

Studien är ett resultat av projektet CLIMASOMA som är en del av forskningsprogrammet EJP SOIL.

EJP SOIL är ett europeiskt forskningsprogram för ett klimatsmart och hållbart jordbruk. Programmet pågår mellan 2020 – 2025 och involverar 26 universitet och forskningsinstitut i 24 länder. Målet är att utveckla kunskap, verktyg och ett forskarnätverk för att främja en klimatsmart och hållbart användning av jordbruksmark. Institutionen för mark och miljö koordinerar programmet i Sverige.


Kontaktinformation

john koestel. porträtt. John Koestel
Forskare i biogeofysik vid institutionen för mark och miljö
+4618672410, +46724539153
john.koestel@slu.se