EJP SOIL: Europeiskt samarbete för ett klimatsmart och hållbart jordbruk

Senast ändrad: 28 november 2023
höbalar i solnedgång på åker

Marken är grundläggande för vår livsmedels- och vattenförsörjning, och spelar även en viktig roll för klimatet. Därför är välmående och produktiva jordbrukssystem som samtidig har minimal negativ miljöpåverkan centrala för att lösa rådande samhällsutmaningar. Forskningsprogrammet EJP SOIL belyser detta genom att främja europeiska forskarsamarbeten med fokus på ett klimatsmart och hållbart jordbruk.

EJP (European Joint Programme) SOIL syftar till att utveckla kunskap, verktyg och ett forskarnätverk för att främja ett klimatsmart och hållbar jordbruk som:

  • Möjliggör en hållbar matproduktion
  • Bibehåller den biologiska mångfalden i jorden
  • Bibehåller markfunktioner som bevarar markens ekosystemtjänster

Programmet bidrar med kunskap och verktyg som kan tillämpas i jordbruket och i utvecklingen av policy. 

Vid SLU leds arbetet av institutionen för mark och miljö som har ett särskilt ansvar för kapacitetsuppbyggnad genom bland annat forskarutbildning. Våra forskare ingår i sjutton forskningsprojekt. Totalt medverkar 24 länder och 26 universitet och forskningsinstitut i programmet.

EJP SOIL ska bidra till att:

  • Öka kunskapen om och främja upptaget av jordbruksmetoder som tar hänsyn till hållbarhet, klimatanpassning och minskad klimatpåverkan
  • Förstå hur kolbindning i marken kan bidra till att begränsa klimatförändringar på olika rumsliga nivåer, från regional till europeisk nivå
  • Stödja harmoniserad markinformation på europeisk nivå
  • Stärka kapaciteten och samarbetet inom den europeiska markforskningen

Vill du följa vad som händer i EJP SOIL? Prenumerera på nyhetsbrevet från institutionen för mark och miljö!

Projekt

Pågående

SoilX: Jordbruk i ett mer extremt klimat – effekter, hinder och möjligheter

CarboSeq: Beräkning av hur mycket kol som kan lagras i åkermark

STEROPES: Hur väl fungerar satellitbilder för att mäta kolhalten i åkermark?

ProbeField: Försök att förbättra träffsäkerheten för markanalyser direkt i fält

EnergyLink: Hur påverkar grödodiversitet omsättningen av kol i åkermark?

MINOTAUR: Åtgärder som gynnar markens biologiska mångfald

MaxRootC & MixRootC: Vilka odlingssystem och grödor kan öka markens kolhalt och bibehålla skördemängden?

PRAC2LIV: Kartläggning och utvärdering av beslutsstödsystem för lantbrukare (nyhetsartikel)

TRACE-Soils: Mekanismer för trade-offs och synergier mellan kolinlagring, utsläpp av växthusgaser och näringsförluster i jordbruksmark

BioCASH: Optimering av resurshantering för att sluta kretslopp av näringsämnen, energi och biomassa

SIMPLE: Scenariomodellering för att bedöma effekterna av policyförändringar och socioekonomiska effekter på markens ekosystemtjänster

EOM4Soil: Utveckling av förvaltningsmetoder för förbehandling av slam och spridning på mark 

SoilCompaC: Kvantifiering av sambandet mellan markpackning och klimat, och ökad kunskap om hur man bedömer, upptäcker, återställer och minimerar markpackning

Avslutade

SIREN: Så kan en harmoniserad markövervakning på EU-nivå ta form

CLIMASOMA: Jordbruksmetoder och odlingssystem som bidrar till jordbrukets klimatanpassning

i-SoMPE: Kartläggning av innovativa jordbruksmetoder i Europa

Policy Briefs

Soil Science in Higher Education in Europe - Current State and Recommendations (November 2022)

Soil health and ecosystem services: monitoring and evaluation (Januari 2023)

EJP SOIL logotyp

Fakta:

Projektets namn: Towards climate-smart sustainable management of agricultural soils (EJP SOIL)
Programperiod:
 2020-2025
Total budget: EUR 80 miljoner 
Finansiär: medfinansieras av EU:s ramprogram Horisont 2020 
Hemsida: https://ejpsoil.eu
Kontakt: ejpsoil-sweden@slu.se


Kontaktinformation