SLU-nyhet

Hur kan vi samarbeta för att möta markutmaningar?

Publicerad: 02 maj 2024

EU satsar stort på jord- och markfrågor. Den 24 april träffades personer från näringslivet, akademin och den offentliga sektorn i Alnarp, Ultuna och Umeå för att diskutera vilka markutmaningar vi i Sverige står inför och hur vi kan samarbeta för att tillsammans hitta lösningar.

Inom ramen för EU:s forsknings- och innovationsinitiativ Horisont Europa är marken ett av fem prioriterade områden – tillsammans med klimatanpassning, cancer, hav och vatten och klimatsmarta städer. Målet med uppdraget En giv för den europeiska marken är att etablera 100 så kallade Living Labs som fokuserar på markhälsa.

– Living Labs är ett begrepp som under senare år återkommer i EU:s forskning och innovationsinitiativ. Under EU:s markuppdrag används detta för att skapa samarbetsplattformar på regional och lokal nivå mellan aktörer och forskare i olika sektorer som har ett gemensamt intresse att jobba med markhälsa som bidrag till den Gröna Given, säger Jenny Barron, professor vid SLU. 

– I Sverige har vi en etablerad tradition av samverkan vilket gynnar oss i att arbeta mission-orienterat. Vi har även en unik möjlighet inom denna mission för markhälsa att skapa ett Living Lab där skogsmark står i fokus, säger Jonathan Nylander, nationell kontaktperson för missions vid Vinnova.

Marken och markhälsa är avgörande för både matförsörjning och skogsbruket i Sverige. Inom En giv för den europeiska marken finns det åtta målsättningar som EU vill uppnå till 2030. Under diskussionerna den 24 april framhölls vikten av att skapa förståelse för att vi handskas med olika utmaningar i olika delar av Europa.

– Några av de stora markutmaningarna inom EU:s markuppdrag är inte lika uppenbara i Sverige eller Norden, t.ex. försaltning- eller erosionsproblematik. Andra delar är däremot lika viktiga här, t.ex. att bibehålla eller öka markens kolförråd, att främja markens biodiversitet eller minska markföroreningarna, säger Johan Stendahl, docent vid SLU.

 

Fakta:

Eventet den 24 april samarrangerades av institutionen för mark och miljö och institutionen för skogens ekologi och skötsel, med projekten NATI00NS och PREPSOIL under EU:s markuppdrag. 


Kontaktinformation