Tor Nitzelius park

Senast ändrad: 04 april 2022

Tor Nitzelius park är en komplex anläggning. Förutom den vindskyddande funktionen ingår den i en forskning om parkplanteringar som arkitektoniska och dynamiska system. Målet är att öka den kunskap som finns om långsiktigt fungerande växtkombinationer och arkitektur för att kunna styra parkplanteringars uthållighet och utveckling. Här studeras därför rumsliga och tidsmässiga interaktioner mellan träd, buskar och örter.

Tor Nitzelius park ingår som en del i Alnarps landskapslaboratorium där olika landskapselement som skogsbestånd, vattendrag, lähäckar, ängar mm kan studeras i full skala. Parken utgör ett exempel på det första. Den planterades etappvis med början hösten 1984 och täcker en yta på sammanlagt ca 4,5 hektar. Ett av de ursprungliga skälen till anläggningen var att skydda Alnarpsparkens stora sortiment av växter mot den tidvis hårda västliga vinden. År 2000 fick anläggningen namnet Tor Nitzelius park, för att hedra Sveriges internationellt största dendrolog genom tiderna.

Parken är uppbyggd av mindre ytor, parceller, med olika storlek, form och innehåll. Parcellerna varierar med avseende på vilka skikt som är representerade i vegetationen, tex träd-, busk- och fältskikt, men även på hur många arter som finns i varje. Hela system uppbyggda med växter från olika världsdelar kan studeras. Parken ger inte minst en möjlighet till att jämföra och inspireras av nordeuropeiska, nordamerikanska och ostasiatiska blandningar av växter.
 
Tor Nitzelius (1914 – 1999) författade flera böcker om växtanvändning i park och trädgård. Han propagerade i alla år för utländska lignosers användning i Sverige och vikten av att förstå hur dessa växer i hemlandet och borde trivas i Sverige. Tor Nitzelius park i Alnarp har anlagts i hans anda. 
 

Ordförklaringar
1 hektar = 100 x 100 m
Bestånd = homogen del av en skog
Lignoser = vedartade växter

 


Kontaktinformation