Odlingssystem i norra Sverige

Senast ändrad: 05 januari 2021

I norra Sverige bedriver SLU fältförsök med fokus på växtföljd i Umeå (Röbäcksdalen). Vi genomför också försök i samarbete med Lantmännen lantbruks förädlingsstation Lännäs i Västernorrland, Jämtlands läns institut för landsbygdsutveckling i Jämtland (Ås) samt med Hushållningssällskapet i Norrbotten (Öjebyn).

Långtidsförsök med monokulturer (R8-74B)

Försökets syfte är att undersöka den ensidiga odlingens inverkan på avkastning, kvalitet och sundhet på de viktigaste grödorna i norra Sverige. Grödorna odlas dels år efter år i samma rutor och dels i växtföljder.

Grödor och växtföljd (fr o m 2010)

Samma gröda årligen: korn, potatis, vall, grönfoderväxt (ärt/havre), rajgräs.

Treåriga växtföljder: korn, korn, ärt/havre; korn-korn-potatis; samt korn/insådd-vall-vall.

Sexårig växtföljd: korn/insådd-vall I-vall II-ärt/havre-potatis-rajgräs. 

Mer information om växtföljder i försöket R8-74B

Långtidsförsök med olika växtföljder i mellersta och norra Norrland (R8-71B)

Monokulturens effekter på mark och gröda

Försökets syfte var ursprungligen att undersöka den ensidiga odlingens inverkan på avkastning, kvalitet och sundhet på de viktigaste grödorna i norra Sverige. En viktig fråga var jämförelse mellan monokultur av vall, vilket var ganska vanligt när försöket startade, och en mer varierad växtföljd. En annan fråga var hur ett system utan djurproduktion kunde fungera i norra Sverige. För att efterlikna ett jordbruk var tillförseln av stallgödsel kopplad till den fodermängd som producerades i de olika systemen.

År 1987 förenklades försöket så att största vikten kom att ligga på växtföljdernas inverkan på marken. Samtidigt ändrades grödorna så att råg, ärter, ärt/blandsäd, kålrötter och morötter ersattes med korn och potatis i växtföljden. Försöket fanns ursprungligen på fyra orter: Röbäcksdalen (från 1958), Offer (från 1956), Ås (från 1955) och Öjebyn (från 1957). Försöket i Öjebyn lades ner 1967, och från och med 1994 finns försöket endast i Offer.

Mer information om växtföljder i försöket R8-71B

Torra prover av både grödor och jord lagras på Röbäcksdalens forskningsstation från båda försöken. 


Kontaktinformation