Vattenvård

Senast ändrad: 05 januari 2021

Jordbruksnäringen har en viktig roll i arbetet mot övergödningen av sjöar, vattendrag och hav. Vid Institutionen för mark och miljö sker en ständig utveckling av odlingsåtgärder för ökat växtnäringsutnyttjande och minskat växtnäringsläckage från åkermarken.

Utlakningsförsöken är värdefulla resurser för detta arbete. Där kan vi följa olika odlingsåtgärders och växtföljders direkta och långsiktiga inverkan på växtnäringsflöden i gröda, jord och avrinnande vatten.

Det unika med utlakningsförsöken är att varje försöksruta har ett eget dräneringssystem med kontinuerlig mätning av vattenflödet, och flödesstyrd vattenprovtagning. Utlakningsförsök inom programmet för långliggande försök finns på fyra lokaler i södra Sverige.

De motsvarar konventionell och ekologisk odling, med och utan djurhållning. Bland annat studeras olika typer av fånggrödor, effekter av stallgödseltillförsel och anpassning av jordbearbetning.

Konventionella odlingssystem

Plats: Lönnstorp, Lomma

Jordart: moränlättlera

Startår: 1993

Odling: Skånska växtföljder med och utan fånggrödor. Spannmål, oljeväxter, sockerbetor, energigrödor, med mera.

Plats: Mellby, Laholm

Jordart: lerig grovmo

Startår: 1983

Odling: Vårsädesdominerad växtföljd med tre gödslingsbehandlingar (ogödslat, mineralgödsel, svinflytgödsel), med och utan insådd rajgräsfånggröda

Plats: Lanna, Skara

Jordart: styv lera

Startår: 1993

Odling: Vårsäd och oljeväxter med i två jordbearbetningssystem, plöjning respektive reducerad jordbearbetning.

Plats: Fotegården, Lidköping

Jordart: mo

Startår: 1993

Odling: Spannmål och potatis med och utan fånggrödor och olika tidpunkter för jordbearbetning

Ekologiska odlingssystem

Plats: Mellby, Laholm

Jordart: lerig grovmo

Startår: 1998

Odling: Ekologisk växtföljd utan stallgödseltillförsel. Ettåriga vallar, vårvete, höstråg och åkerböna

Plats: Mellby, Laholm

Jordart: lerig grovmo

Startår: 1991

Odling: Ekologisk odling motsvarande en mjölkgård med flytgödselhantering. Treårig vall, vårkorn, havre och grönsäd

Plats: Lanna, Skara

Jordart: styv lera

Startår: 1998

Odling: Ekologisk växtföljd utan stallgödseltillförsel. Ettåriga vallar, havre, höstvete och åkerböna

Plats: Lanna, Skara

Jordart: styv lera

Startår: 1998

Odling: Ekologisk odling motsvarande en mjölkgård med flytgödselhantering. Tvåårig vall, havre, höstvete, åkerböna och grönsäd.