Molekylär karakterisering och antimikrobiell resistens hos Salmonella spp. isolerad från mat i Kambodja

Senast ändrad: 20 december 2022
Marknad

Bakterien Salmonella enterica, en rörlig fakultativ intracellulär gramnegativ bakterie, är en välkänd livsmedelsburen tarmpatogen som är spridd över hela världen. Bland de livsmedelsburna sjukdomsframkallande mikroorganismerna är nontyphoidal Salmonella (NTS) en av de vanligaste förekommande bakterierna, vilken orsakar symptom från mag-tarm kanalen. Salmonella enterica infekterar de flesta däggdjur, inklusive människa.

Under de senaste åren har det blivit ett allt större problem med antibiotikaresistens hos bakterier världen över, så även hos salmonella. Detta innebär att salmonellainfektioner i vissa delar av världen har blivit ett allvarligare hälsoproblem på grund av ineffektiva behandlingsmetoder. Huvudsyftet med detta projekt är att ta fram bättre information kring epidemiologi och molekylärbiologi avseende S. enterica med fokus på spridning av antibiotikaresistenta salmonellastammar i Kambodja. Projektet fokuserar på mat (olika typer av kött och vegetabilier) som saluförs på traditionella marknader i Phnom Penh, Kambodja och kommer generera ökad kunskap om Salmonella i råa livsmedel, i vilken mån insamlade salmonellabakterier är resistenta mot olika antibiotika samt kopplingar mellan resistenta stammar från olika delar i värdekedjan för livsmedel. Projektet kommer även jämföra effektiviteten mellan att detektera salmonella genom traditionell odlingsteknik och metagenomik samt generera data om förekomst av gener som kan sprida antimikrobiell resistens. Flera analysmetoder ingår i denna studie till exempel traditionell bakteorieodling, molekylära och serologiska metoder samt genomsekvensering.


Kontaktinformation

Laingshun Huoy, doktorand
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, SLU
laingshun.huoy@slu.se, +46 760760182, +85 589493816

Sofia Boqvist

Universitetslektor vid institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF); enheten för bakteriologi och livsmedelssäkerhet

Telefon: +4618672388, +46722403494
E-post: sofia.boqvist@slu.se