Återvunnen fosfor som foderråvara till grisar och fjäderfä

Senast ändrad: 28 mars 2024
Närbild på en ung gris. Foto.

EasyMining, SLU och Lantmännen har startat ett innovativt projekt för att testa smältbarheten hos återvunnen fosfor (kalciumfosfat) från EasyMinings Ash2Phos-teknologi hos grisar och fjäderfän. Hypotesen är att den återvunna kalciumfosfaten har samma nivå av smältbarhet som konventionell MCP.

Återvunnen fosfor, i detta fall från Ash2Phos, har attraktiva egenskaper som råmaterial både till gödselmedel och foder eftersom den har en hög fosforhalt, låg halt av föroreningar som kadmium och fluor samt hög löslighet i citronsyra.  Lösligheten i citronsyra ligger på samma nivå som MCP (monokalciumfosfat), vilket är ett av de vanligaste foderfosfaten som används idag. Att använda en återvunnen kalciumfosfat istället för jungfruligt bruten fosfor skapar en slutprodukt med lägre koldioxidavtryck och miljöpåverkan. 

Huvudsyftet med projektet är att undersöka kalciumfosfatens smältbarhet hos grisar och fjäderfän. I försöken kommer vi att använda MCP för att kunna jämföra produkterna. 

Smältbarhet hos fosforn talar om hur mycket av produkten djuren faktiskt kan ta upp och använda. Genom att mäta smältbarheten kan vi lära oss hur fodret ska blandas och därmed få ett väl fungerande foder, som också minimerar risken för läckage av fosfor via gödsel.

EU har listat fosfor som ett kritiskt råmaterial eftersom fosfor är kopplat till flera riskfaktorer, både med avseende på tillgång och ekonomi. Eftersom tillgången på jungfrulig fosfor är osäker, gruvorna har begränsad livslängd och kraven på hållbarhet och avgiftning hela tiden ökar är fosforåtervinning en ofrånkomlig del av vår framtid. En nyckelkälla till framtidens återvunna fosfor är från avloppsvatten och slam från reningsverken.  

Dagens lagstiftning för fodertillsatser är inte anpassad för en cirkulär ekonomi. Idag finns det ett förbud mot återvunna näringsämnen från avloppsvatten och slam. Ytterligare ett syfte med projektet är därför att lyfta resultaten från den här studien för att visa på möjligheterna med nya cirkulära foderfosfater till EU kommissionen. 

Projektbild med kyckling och logotyper. Foto.

 

Video: Can recycled phosphorus be used as feed phosphate?

Fakta:

Projektet som är finansierat av Lantmännens stiftelse och Ragn-Sells, startade i januari 2021 och kommer avslutas i slutet av 2022.