”Extremväders effekt på mjölkkors hälsa och produktivitet”

Senast ändrad: 06 maj 2024
Figurvärderko

Konsekvenserna av extremt väder på vår mjölkproduktion - Forskning undersöker hur mjölkproducenter kan förbereda & förebygga negativa effekter av extremt väder

Under den extrema värmen under sommaren 2018 uppmärksammades konsekvenserna för såväl mjölkkor som bönder nationellt. Men är extrem värme den enda typen av extremt väder som påverkar mjölkbönder och deras djur? Vilka andra väderrelaterade utmaningar står vi inför? Dessutom, hur ska vi möta en framtid där extremt väder förutspås bli vanligare?

I det pågående forskningsprojektet ”Extremväders effekt på mjölkkors hälsa och produktivitet” kommer mjölkbönders erfarenheter och kunskaper att kombineras med data från SMHI, Kokontrollen och gårdsbesök för att svara på dessa frågor.

Genom att slå ihop historiska data om djurhälsa, reproduktion och produktion med data om väder kommer effekterna av olika temperaturer, sol, regn och vind på svensk mjölkproduktion att undersökas. Vi kommer även använda detta för att göra ekonomiska uppskattningar av vad extrem värme kostar djurägaren såväl som vilka konsekvenser det får för mjölkproduktionen nationellt. 

Men kanske ännu viktigare än att se de historiska konsekvenserna är att undersöka vad som kan göras för att öka mjölkgårdarnas beredskap och förmåga att anpassa sig. Genom djupintervjuer, en vetenskaplig metod utvecklad för att förstå drivkrafter och komplexa samband, kommer ett antal mjölkproducenter att bidra med sin syn på vädrets effekter, vilka risker de ser och hur väl förbered man känner sig. Denna fördjupade förståelse för mjölkproducenternas situation och perspektiv kommer att skapa djupare förståelse för hur framtida anpassning av verksamheten ska kunna genomföras i praktiken.

Vi kommer även att telefonintervjua och besöka gårdar som historiskt klarat sommarhalvåret bra och gårdar som påverkats under sommarhalvåret. Dessa gårdar kommer sedan att jämföras och vi kommer att leta efter strategier och förutsättningar som skiljer dem åt. Med hjälp av denna kunskap kommer vi att kunna bidra med konkreta råd och strategier för att hjälpa mjölkproducenter att hantera varma perioder och minimera konsekvenserna av extremt väder.

 

Översikt projekt

Vad händer nu?

Vid årsskiftet avslutades datainsamling från gårdar runt om i Sverige. Vi har tillsammans med veterinärer från Växa besökt mjölkgårdar under vår och sensommar. Under besöken har vi intervjuat lantbrukare om deras gård och rutiner samt gjort observationer av gården och djuren. Nu kommer vi att börja undersöka vilka rutiner och skötselfaktorer som minskar risken att drabbas av försämrad fertilitet och juverhälsa under sommarperioden.

Vi har även studerat hur juverhälsan påverkas av ökande temperaturer och sett att celltalet börjar stiga redan vid 15 grader!

Hur mycket korna påverkas varierar stort mellan gårdar och nu börjar arbetet med att fördjupa sig i frågan om varför celltal och juverhälsa ofta försämras under sommarhalvåret och vad man kan göra åt det. En vetenskaplig artikel om effekten på mjölkproduktion kommer förhoppningsvis ut under september. En sammanfattning av resultaten kan även läsas i Husdjur: https://husdjur.se/forskning/2022/kor-paverkas-vid-lagre-temperatur-an-manga-tror/

Utöver detta undersöker vi även hur temperatur påverkar fertiliteten hos de svenska korna. Vi har observerat tydliga säsongstrender under året men även sett väldigt stora variationer mellan gårdar. Tydliga problem med fertiliteten är att det är svårt att få djuren dräktiga under juni och juli. Siffrorna tyder dock på en kompensation under augusti som leder till en topp i kalvningar i maj, precis innan värmen. Denna leder i sin tur till att många nykalvade, känsliga kor just under de varmaste månaderna. Vi tittar vidare på detta och hoppas återkomma med mer information under hösten!

 

Vi vill även passa på att tacka och gratulera studenterna som under 2021 och 2022 bidragit till projektet genom sina examensarbeten till examen! Agronomen Amanda Jacobssons har tittat på faktorer som påverkar mjölkproduktion under sommaren (https://stud.epsilon.slu.se/17150/) och veterinären Elna Laxmar som tittat på betes- och utfordringsstrategier (https://stud.epsilon.slu.se/17850/).

Snart kommer även Emma Laufors arbete om juverhälsa i robotbesättningar att komma ut!

 

Projekttid och finansiär:
2019 – 2023, och finansierat av Formas

Fakta:

Vilka är med i projektet?

Extremväderprojektet är ett samarbete mellan SLU och Växa. Projektgruppen är bred och inkluderar experter inom flera områden av mjölkproduktion samt vetenskapliga metoder. Projektledare är Lena-Mari Tamminen från SLU. Från Växa deltar Maria Åkerlind (expert på foder) och Ann Nyman (expert inom epidemiologi och juverhälsa). Fruktsamhetsexperten Renée Båge arbetar både på SLU och Växa. På SLU finns även Ulf Emanuelson, epidemiolog med stor erfarenhet av forskning på mjölkkor. Haseeb Ahmed, forskare inriktad på lantbruksekonomi, bidrar med att ge djupare förståelse för de ekonomiska konsekvenserna av olika typer av väder medan Gabriela Olmos Antillon med sina kunskaper om kvalitativa forskningsmetoder (till exempel djupintervjuer) ökar förståelsen för hur uppfattningen om olika risker relaterade till väder ser ut, hur man idag skyddar sin gård och vilka möjligheter man ser i framtiden.