INDILACT - Individuellt anpassad laktationslängd

Senast ändrad: 26 januari 2024
Närbild på mjölkmaskin och juver. Foto.

Syftet med projektet är att utveckla verktyg som gör att man individuellt anpassar laktationens längd hos kor beroende på deras biologiska förutsättningar. Målsättningen är att förbättra kornas hälsa och fruktsamhet samtidigt som produktiviteten i mjölkkobesättningen ökar.

I Sverige liksom i många andra länder har mjölkkorna en hög mjölkavkastning. Rådgivningen idag förespråkar ett kalvningsintervall på omkring 365 dagar, vilket betyder att korna behöver bli dräktiga redan efter omkring två månader. Anledningen till att man vill att korna ska bli dräktiga så tidigt är att det kan ge en högre mjölkavkastning och att det därför är lönsamt.

Men de ekonomiska beräkningarna som rekommendationen grundas på är omkring 30 år gamla och korna idag avkastar nästan 50 % mer mjölk. Dessutom tar inte beräkningarna någon hänsyn till att det är stora variationer mellan kor när det gäller ämnesomsättning och mjölkavkastning. I det här projektet kommer vi att samarbeta med 20 stora svenska mjölkkobesättningar. Häften av korna i varje besättning kommer att i steg 1 slumpmässigt väljas ut för att få en längre laktation, ca 16 månader, resterande kor kommer att ha en traditionell laktationslängd med målsättning på ca 12 månader. Vi kommer att studera kor som kalvar för första gången eftersom dessa unga djur generellt har en mer uthållig laktation. Vi kommer sedan att undersöka hur vi kan utnyttja dessa verktyg för att redan tidigt i laktationen avgöra om enskilda kor passar för en kort eller lång laktation.

Vi kommer sedan att utvärdera de verktyg som vi utvecklat. Vi utnyttjar den information vi kan få från mjölk under den första perioden efter kalvningen för att avgöra om kon ska insemineras tidigt, och få en traditionell laktation, eller om man bör vänta med insemineringen för en förlängd laktation.

Vi avser också att skapa genomiska avelsvärden som kan användas för att identifiera kor som passar för en längre laktation. Målsättningen är att ta fram ett avelsvärde som kan användas antingen separat eller tillsammans med de precisionsverktyg som vi prövat inom ramen för projektet. Avelsvärdet kommer att kunna användas vid valet av kor som passar för en uthållig lång laktation.

Projektansvarig:

Kjell Holtenius, kjell.holtenius@slu.se, Institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU

Projektgrupp:

Doktorand Anna Edvardsson Rasmussen, anna.edvardsson.rasmussen@slu.se , (Husdjurens utfodring och vård), Maria Åkerlind (Växa Sverige), Erling Strandberg (Husdjursgenetik), Renée Båge (Kliniska vetenskaper), Britt Berglund (Husdjursgenetik) och Cecilia Kronqvist (Husdjurens utfodring och vård).

Referensgrupp:

Ann-Theres Persson, Växa Sverige, Carl Oskar Paulrud, DeLaval, Hans Stålhammar, Viking Genetics och Hans Andersson, institutionen för ekonomi, SLU

Postern skapades till Veterinärkongressen 2021 och de preliminära resultaten har även presenterats på EAAP i Davos, 2021.

 

 

 

Fakta:

"INDILACT" - Individuellt anpassad laktationslängd för hållbar och lönsam mjölkproduktion. Projektet finansieras av Stiftelsen Lantbruksforskning och pågår 2018-2021.