Optimized Grazing: Effektivare betesutnyttjande för ökad ekonomisk och ekologisk hållbarhet inom svensk mjölkproduktion

Senast ändrad: 26 januari 2024
Närbild på röda och vita kor på bete. Foto.

Hur kan man via anpassning av utfodringen på stall bibehålla mjölkavkastningen efter förflyttning till bete?

Den svenska mjölkproduktionen baseras ofta på utfodring av mjölkkor inomhus med en obligatorisk period av utevistelse under sommaren. Genom att ge mjölkkor tillgång till bete kan kornas hälsa och välfärd förbättras och foderkostnaderna sänkas. Dessutom ökar upprätthållna betesmarker den biologiska mångfalden samt bindningen av kol från atmosfären till marken, vilket bidrar till en mer ekologiskt hållbar mjölkproduktion. Dock ser svenska mjölkproducenter ofta att mjölkavkastningen sjunker när korna förflyttas från inomhusutfodring till bete, vilket äventyrar mjölkgårdens ekonomiska hållbarhet.

Målet med detta projekt är att identifiera orsakerna bakom den lägre mjölkavkastningen på bete och därefter att hitta utfodringsstrategier som kan bibehålla mjölkavkastningen efter förflyttningen till bete. Det övergripande målet är att främja betets roll som en naturlig del av en hållbar svensk mjölkproduktion

Projektet består av två betesförsök med mjölkkor vid Röbäcksdalens forskningsladugård i Umeå, SLU. Det första betesförsöket utförs under våren – sommaren 2024. I detta försök kommer vi att undersöka hur olika justeringar i foderstaten som ges inomhus till mjölkkor påverkar mjölkavkastning, mjölkens sammansättning, kväveutnyttjande och kväveeffektivitet, samt ämnesomsättning efter förflyttning till bete. Det andra betesförsöket utförs under våren – sommaren 2025. I detta försök kommer vi att använda information insamlad från det första betesförsöket för att testa och utvärdera olika foderstatsanpassningar inomhus för att bibehålla mjölkavkastningen efter förflyttning till bete.

Projektansvarig:

Petra Fant, petra.fant@slu.se

Projektgrupp:

Mohammad Ramin, Juana Chagas, Edenio Detmann, Johanna Karlsson (Växa Sverige)

Fakta:

Projektet pågår mellan 2024 och 2027 och är finansierat av Stiftelsen Seydlitz MP bolagen.