Fysiologiska bedömningar för förbättrad välfärd hos odlad fisk

Senast ändrad: 26 januari 2024
Foto: Man operarar utrustning i en fisk.

Flera nationella och internationella utredningar har visat att välfärden hos fisk inom vattenbruk i många aspekter är undermålig. Det beror delvis på att det är svårt att bedöma fiskars stress, lidande och välfärd då de saknar många av de beteenden som signalerar negativ stress, sjukdom, smärta och obehag hos andra djurslag.

Djurskyddslagstiftningen säger att fiskar som hålls av människor ska skyddas mot onödigt lidande inför och vid slakt. Hur fiskar upplever livet på odlingen vet vi idag väldigt lite om men det klart att många av de metoder som idag används för t.ex. tränga, transportera, bedöva och aslutningsvis avliva fisk på fiskodlingar är undermåliga då de är väldigt stressande för djuren. Att minimera stressen i odling, samt att garantera att fisken avlivas snabbt, smärtfritt och effektivt, är från en etisk synpunkt oerhört viktigt, inte minst med tanke på det stora antalet individer detta skulle kunna gagna.

Syfte

Syftet med projektet är att grundligt kartlägga och mäta en rad olika beteendemässiga och fysiologiska stressindikatorer hos odlad fisk, före, under och efter olika moment i slaktprocessen. Initiativet till projektet välkomnas av odlarna själva, eftersom man idag vet att det finns ett samband mellan problem med exempelvis köttkvalitet och olika sjukdomar hos odlad fisk och det faktum att djuren stressats i odlingsmiljön. Odlingsbaserade försök kommer att utföras direkt på plats ute hos odlare. Med hjälp av ny teknik som kan mäta fysiologiska variabler kan vi under flera veckor följa ett antal fiskar som simmar fritt tillsammans med de andra fiskarna på odlingen. På så sätt kan vi jämföra olika metoder och identifiera, ur ett välfärdsperspektiv, kritiska moment i livet på odlingen. Genom att sedan återskapa dessa kritiska moment under välkontrollerade förhållanden i universitetens fiskhållningslaboratorium kan vi gå vidare och studera ytterligare fysiologiska förändringar hos fisken för att bättre förstå hur fisken påverkas.

Resultat

Resultaten från projektet kommer att ge ny kunskap om hur fiskar påverkas av stress och hantering, resultat som kommer att användas för att utvärdera hur olika stressindikatorer överensstämmer med fiskarnas sammantagna välfärd. Vi kommer också att utvärdera vilka av dessa stressindikatorer som vidare skulle kunna användas för att bedöma fiskvälfärd på odling. Slutmålet är att bidra med information samt utveckla nya riktlinjer för hur personalen på odlingarna. Resultaten kommer också utgöra grunden för utvecklingen av ett webbaserat utbildningsmaterial ämnat för personal som arbetar med odlad fisk.