Miljöanpassat och uthålligt jordbruk

Senast ändrad: 26 januari 2024

Syftet är dels att jämföra den utveckling för det svenska jordbruket vilken förutsågs i en framtidsstudie som Naturvårdsverket gjorde i mitten av 1990-talet och jordbrukets verkliga utveckling fram till 2008, dels att på basis av utvärderingen uppdatera den ursprungliga framtidsstudien.

Utvärderingen visar dock att:

Den ursprungliga framtidsstudien antydde att jordbruket skulle kunna bli väsentligt miljövänligare samtidigt som mat- och bioenergiproduktionen kunde öka betydligt. Utvärderingen visar att miljöförbättringarna går långsammare än vad som förutsågs samtidigt som matproduktionen har minskat och energigrödorna inte har ökat. En orsak till avvikelserna mellan visioner och verklig utveckling är att avsalupriserna på jordbruksprodukter har fallit gentemot priserna på produktionsmedel. Det svenska jordbrukets akilleshäl är enligt utvärderingen dålig ekonomisk hållbarhet snarare än bristande miljömässig hållbarhet. Inhemska, miljövänliga produktionsmetoder är inte till så stor nytta om produkterna konkurreras ut av mindre miljövänliga importvaror.

Uppdateringen publicerades 2013 i en rapport från Naturvårdsverket.

Utvärderingen finansierades av SLU och uppdateringen av Naturvårdsverket.

Publicering:

För mer information, kontakta: Karl-Ivar Kumm, SLU, Skara, 0511-672 56.