Hennovation – nätverk för att stötta innovation och kunskapsutbyte inom värphönssektorn

Senast ändrad: 26 januari 2024

Hennovation var ett projekt som handlade om innovationer (nya, goda lösningar på problem) inom äggproduktionen, med särskilt fokus på fjäderplockning samt hanteringen av hönorna efter värpperiodens slut.

 Hennovation group

Foto: Jørgen Nyberg Larsen

Äggproducenter bildade grupper som träffades tillsammans med en supportperson, som hade till uppgift att stödja gruppen. Syftet med nätverksgrupperna med äggproducenter var att kartlägga de största och viktigaste problemen inom äggproduktionen och komma fram till lösningar på dessa. Grupperna träffades ungefär varannan månad under drygt ett års tid. Vid mötena kunde grupperna få hjälp av olika experter som exempelvis veterinärer, forskare, foderexperter, uppfödare, genetiker osv. Man diskuterar problemen med varandra och experterna för att finna innovativa lösningar till problemen, samt idéer kring hur dessa lösningar ska delas med andra producenter (också) i andra länder. Hennovation var ett EU-finansierat projekt och där ingick Sverige, Nederländerna, Storbritannien, Tjeckien och Spanien och alla medverkande länder fick ta del av varandras problem och lösningar. Projektet Hennovation syftade till att, genom delaktighet, utveckla, diskutera och sprida innovationer bland dem som har den praktiska kunskapen. Ett annat övergripande syfte var att förbättra flödet av kunskap/information till och ifrån praktiker och forskare i samverkan. Målen med Hennovation var dels att lista de problem som forskningen borde fokusera på, samt att sammanställa och dela information om bästa handlingssätt (best practice) och vetenskapliga fakta: Vad finns det för lösningar som kanske inte används i praktiken i tillräcklig utsträckning idag, och hur kan dessa spridas till äggproducenter för att förbättra hälsa, välfärd och produktion hos värphöns?

Projektledare: Harry Blokhuis, tel +46 702464255.

Här kan ni titta på en film om projektet (youtube, 7 minuter).